Главная страница

Процестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принциптері, олардың әдістерін зерттеу. Процестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принципте. Реферат Таырыбы Процестер мен аппараттарды талдауды, есептеуді жалпы принциптері, оларды дістерін зерттеу


Скачать 19.56 Kb.
НазваниеРеферат Таырыбы Процестер мен аппараттарды талдауды, есептеуді жалпы принциптері, оларды дістерін зерттеу
АнкорПроцестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принциптері, олардың әдістерін зерттеу
Дата22.01.2021
Размер19.56 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаПроцестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принципте.docx
ТипРеферат
#170345

Подборка по базе: 3395 Гаранина реферат на тему Лучевая болезнь.doc, Темы рефератов ОНИ Microsoft Word (1).docx, Банк рефератов содержит более 364 тысяч.docx, Привитизация гос и муниц собственности Реферат.docx, Физра реферат 1.docx, Гаврикова А.В. реферат Б-У.docx, Гаврикова А.В. реферат английский.docx, Требования к оформлению реферата.doc, Логика реферат.docx, Овощные культуры реферат.docxРеферат

Тақырыбы: Процестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принциптері, олардың әдістерін зерттеу

Орындаған: Мади Гулжан

Топ: 19-18-02к

Алматы, 2021ж.

Жоспар:

  1. Кіріспе

  2. Материалдық баланс.

  3. Энергетикалық баланс.

  4. Процестердің қарқындылығы (жылдамдығы), талдау.

  5. Қорытынды

  6. Пайдаланылған әдебиеттер

Процестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принциптері, олардың әдістерін зерттеу

Процестер мен аппараттардың есептеулері әдетте келесі негізгі мақсаттарды көздейді: а) жүйенің белгілі бір шартты шегі немесе тепе-теңдігі; б) шикізат шығынын және алынған өнім мөлшерін, сонымен бірге қажетті энергия (жылу) мөлшерін және жылу тасымалдағыштардың шығынын есептеу; в) оңтайлы жұмыс режимдерін және тиісті жұмыс бетін немесе аппараттың жұмыс көлемін анықтау; г) аппараттың негізгі өлшемдерін есептеу. Бұл тапсырмалар есептеулердің мазмұны мен реттілігін анықтайды. Бастапқы кезең - бұл процестің статикасын есептеу және талдау, яғни тепе-теңдік туралы мәліметтерді қарастыру, соның негізінде процестің бағыты анықталады. Мен бұл деректерді оның қозғаушы күшін есептеуге қажетті процесс параметрлерінің шекті мәндерін табу үшін қолдандым. Содан кейін зат пен энергия теңгерімдері массаның энергияға дейін сақталу принциптерінің мәндерінен құралады. Келесі кезең - процестің кинетикасын есептеу, оның ағып кету жылдамдығын анықтайды. Аппараттың таңдалған оңтайлы жұмыс режимінде қозғаушы күштің жылдамдығы мен шамасы туралы мәліметтерге сәйкес оның жұмыс беті немесе көлемі табылған. Беттің немесе көлемнің көлемін біле отырып, аппараттың негізгі өлшемдері анықталады.

Аппараттың материалдық балансының теңдеуі массаның сақталу заңына негізделген. Жалпы жағдайда материалдық баланстың теңдеуі мынадай түрде жазылады: Мн = Мк + МП + ДМ, мұнда Мн-аппаратқа түсетін заттар массаларының қосындысы; Мк – аппараттан шығатын заттар массаларының сомасы, Мп – материалдық шығындардың сомасы, ДМ – аппараттағы заттар массасының өзгеруі (тек стационарлық емес процестерде ескеріледі).Материалдық тепе-теңдік тұтастай алғанда процесс үшін де, оның жеке кезеңдері үшін де, аппаратқа кіретін барлық заттар үшін де, жеке компоненттер үшін де жасалуы мүмкін. Жеке компоненттер үшін материалдық тепе-теңдікті қалыптастыру әсіресе масса алмасу процестері үшін өте маңызды. l материалдық тепе – теңдік теңдеуіне сүйене отырып, өнімнің шығымдылығы анықталады-алынған өнім мөлшерінің максималды мүмкін (шикізат мөлшері) қатынасы. Масса алмасу процестерін есептеу кезінде процестің жұмыс сызығын құру үшін материалдық тепе-теңдік теңдеуі қолданылады. Сонымен қатар, процестің энергетикалық (жылу) балансын жасау үшін материалдық баланс қажет.

Энергия (жылу) балансының теңдеуі энергияның сақталу заңына негізделген. Жылудың үлесі энергияның басқа түрлерінің шығындарынан едәуір асып кетсе, олар жылу балансын құрайды. Жылу балансының теңдеуі келесі формада болады: Qн = QK + Qp + ΔQ , мұндағы Qн – берілген жылу; Qк – бөлінетін жылу; Qp – жылу жоғалуы; ΔQ – аппараттағы заттардың күйін өзгертуге жұмсалған жылу (тек анықталмаған процестер үшін ескеріледі).Берілген жылуды анықтау кезінде мыналарды ескеру қажет: бастапқы заттармен енгізілген жылу; аппаратқа келіп түсетін жылу тасымалдағышпен берілетін жылу; аппараттың жылыту құрылғысында жинақталатын жылу. Бөлінетін жылу аппараттан шығарылатын заттары бар жылуды және жылу тасымалдағышпен немесе салқындатқыш агентпен бөлінетін жылуды қамтиды. l энергетикалық тепе-теңдік теңдеуін құру кезінде жылудан басқа, энергияның өзара әрекеттесуінің басқа түрлері де ескеріледі: механикалық, электрлік және т.б. жылу балансының негізінде процесс үшін қажетті жылу мөлшері, сондай-ақ салқындатқыштың шығыны анықталады. l энергия балансы процесті жүргізуге жалпы энергия шығынын табуға мүмкіндік береді. l жылу және энергия балансының теңдеулері құрылғының тиімділігін анықтауға, жылу (энергия) шығынын талдауға, аппаратты энергияны жақсарту жолдарын анықтауға мүмкіндік береді.

Процестер мен аппараттарды талдау және есептеу үшін процестердің қарқындылығын (жылдамдығын) білу қажет. l кез – келген процестің жүруінің қажетті шарты-қозғаушы күштің болуы-Δ. Сонымен, Гидромеханикалық процестердің қозғаушы күші қысым айырмашылығы, жылу процестері – температура айырмашылығы, масса алмасу – компонент концентрациясының айырмашылығы болуы мүмкін.Қайтымсыз процестердің термодинамика принциптеріне сәйкес, алғашқы жуықтауда процестердің қарқындылығы (жылдамдығы) қозғаушы күшке пропорционал деп санауға болады. l бұл жағдайда I процестің қарқындылығы деп жалпы жағдайда W процесінің нәтижесінің (мысалы, берілген заттың массасы немесе жылу мөлшері) уақытқа және белгілі бір геометриялық параметрге (мысалы, аппараттың көлденең қимасы, жылу алмасу беті, фазалық интерфейс) қатынасы түсініледі.Осылайша, процестің қозғаушы күші мен оның қарқындылығы арасындағы қатынасты келесі түрде ұсынуға болады: W I = F * = К * Δ осы теңдеуді қолдана отырып, жеке процестерге қолданылатын қарқындылықтың мағынасын анықтауға болады: ағынның орташа жылдамдығы – сұйықтың (газдың) арналар немесе құбыржолдар арқылы қозғалысы кезінде; жылу ағынының тығыздығы – жылу алмасу кезінде; масса ағынының тығыздығы – масса алмасу процестері үшін. Дәл осындай теңдеуді аппараттың сипаттамалық геометриялық параметрлерін есептеу үшін қолдануға болады.Пропорционалдылық коэффициенті k кинетикалық коэффициент немесе процестің жылдамдығы коэффициенті деп аталады, оның мәні мен анықтау әдісі процестің физикалық мәніне, Ұйымына және басқа да нақты сипаттамаларына байланысты.

Қорытынды

Сонымен, жылу процестері үшін бұл жылу беру немесе жылу беру коэффициенттері, масса алмасу үшін-масса беру немесе масса беру коэффициенттері болуы мүмкін. Кинетикалық коэффициенттің кері мәні R процесіне қарсылықты сипаттайды (гидравликалық, жылу, масса алмасу кедергісі).

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. Основы проектирования химических производств: Учебник для вузов / Под ред. А. И. Михайличенко. – М.: ИКЦ «Академкнига» 2010. – 371 с.

  2. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - Изд-во «Клинрум», 2008.

  3. Проектирование чистых помещений. Под ред. В. Уайта. Пер. с англ. - М.: изд. "Клинрум", 2004. - 360 стр.


написать администратору сайта