Главная страница
Навигация по странице:

 • СИЛЛАБУС «Минералды шикізаттарды қайта өңдеудің заманауи технологиялары» пәні бойынша Мамандық 6 М 0720 00 «

 • Оқытушының аты жөні (семинар)

 • Постреквезиты

 • Курстың құрылымы

 • Пәннің оқу-әдістемелік құралдар Қолданылатын әдебиеттер тізімі Негізгі әдебиеттер

 • Әріптік бағалау жүйесі Сандық балл эквиваленті %-пайыздық мөлшері

 • Семестр бойы студенттің жұмысын бағалауда ескеріледі

 • Кафедра меігерушісі х.ғ.к., Галеева А.К.. Лектор

 • Силлабус. Силлабус заманауи техн. лфараби атындаЫ аза лтты университеті


  Скачать 127 Kb.
  Названиелфараби атындаЫ аза лтты университеті
  АнкорСиллабус
  Дата05.11.2019
  Размер127 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаСиллабус заманауи техн.doc
  ТипДокументы
  #93495

  С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: БЕКІТЕМІН.docx.
  Показать все связанные файлы
  Подборка по базе: Астана Медицина Университеті.docx, Қарағанды медицина университеті.docx, Каспий қоғамдық университетінің студенттерінің өзін – өзі емдеу


  ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
  Химия және химиялық технология факультеті
  Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технология кафедрасы

  СИЛЛАБУС
  «Минералды шикізаттарды қайта өңдеудің заманауи технологиялары» пәні бойынша

  Мамандық 6М072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
  1 курс, қ/б, күзгі семестр, 5 кредит

  Дәріс берушінің аты-жөні: Мұсабекова Алтынай Абилькеновна

  Телефон ішкі 15- 07

  e-mail: мusabekova1951@mail.ru

  Каб.: 109

  Оқытушының аты жөні (семинар): Мұсабекова Алтынай Абилькеновна

  Телефон: ішкі 15- 07

  e-mail: мusabekova1951@mail.ru

  Каб.: 109

  Пререквизиттер: «Жалпы химиялық технология», «Қазахстанның минералды шикізаты», «Химиялық технологияның негізгі процесстері мен аппараттары», «Физикалық химия».

  Постреквезиты: Бейорганикалық материалдар технологиясы бойынша арнайы курстар

  Пәннің мақсаттары мен міндеттері: магистранттардың минералды шикізат ресурстарын қайта өңдеуінің алуан-түрлі технологияларын, соның ішінде түсті металлдарды айырып ала отыратын электрохимиялық қайта өңдеуді, өндірістік шикізат пен сирек металл өндірісінің қалдықтарын кешенді қайта өңдеуді оқып білуі

  Курстың құрылымы:
  Тақырыбы

  Сағат саны

  Апта


  1

  Табиғи фосфатты, полиметаллдық рудалардың және басқа минералды шикізаттардың сипаттамасы

  Семинар: Ашылатын кен орындарын пайдаланудың технологиялық-минералдық аспектілерін әзірлеу

  1
  2  1


  2

  Минералды шикізатты қайта өңдеу принциптері. Пайдалы қазбаларды байыту. Елеу (грохочение)

  Семинар : Полиметалдық қорғасын-мырышты руданы байыту технологиясын жетілдіру

  1
  2

  2


  3

  Классификация

  Семинар: Уран рудаларын жерасты сілтісіздендіру ерітіндісінен ренийдің өндірісін ұйымдастыру

  1

  2

  3

  4

  Ұсақтау (дробление)

  Семинар: Ренийді қорғасын өндірісінің шаңынан бөліп алу технологиясы

  1

  2

  4


  5

  Байытудың негізгі процесстері. Гравитациялық байыту әдістері

  Семинар: Теллурды қорғасын өндірісінің аралық өнімдерінен электрохимиялық бөліп алі технологиясы

  1

  2

  5


  6

  Флотациялық байыту әдістері

  Семинар: Бағалы тауарлық өнімдер алатын фосфор өндірісінің қождарын кешенді қайта өңдеу технологиясы

  1

  2

  6


  7


  Магнитті байыту әдістері

  Семинар: АБ 1
  -


  1

  2


  7


  8

  Арнайы байыту әдістері

  Семинар: Қазақстан Республикасында жаңа алюминий өндірісін дайындау

  1

  2

  8


  9

  Пайдалы қазбаларды қайта өңдеу

  Семинар: Қаралаш селенді вакуумды-дистилляциялық рафинирлеу технологиясын енгізу


  1

  2

  9


  10

  Байыту өнімдерін металлургиялық қайта өңдеу. Алюминий өндірісі

  Семинар: Рений және осмий изотобын аралық өнімдерден бөліп алу

  1

  2

  10


  11

  Пайдалы қазбаларды химиялық қайта өңдеу

  Семинар: Экологиялық қауіпсіз флотореагенттер өндірісін ұйымдастыру 


  1

  2

  11


  12

  Еріту және сілтісіздендіру

  Семинар: Хром негізінде наноқұрылымды композициялық электролиттік жабын алу

  1

  2
  2

  12


  13

  Сұйық экстракция

  Семинар: Құрамында алтын бар рудалар мен концентраттарды пирометал-лургиялық селекция кешенді технологиясын дайындау

  1

  2


  13


  14

  Ионалмасу процесстері

  Семинар: Минералды тыңайтқыш өндірісінің қалдықтарынан сирекжер элементтерінің концентраттарын өндіруді ұйымдастыру

  1

  2

  14


  15

  Минералды шикізатты қайта өңдеу тереңдігін арттыру

  Семинар: АБ 2

  1

  2

  15
  Барлығы:

  15+30

  2.2. МОӨЖ  Тақырыбы

  Апта
  1

  Технологиялық процесстердің классикалық және заманауи теориялары туралы жалпы мәліметтер

  1

  Конспект, ауызша

  2

  Химия-технологиялық процесстерді жетілдіру бағыттары

  2

  Конспект, ауызша

  3

  Минералды шикізатты қайта өңдеудің заманауи электрохимиялық әдістері

  3

  Конспект, ауызша

  4

  Минералды шикізатты қайта өңдеудің заманауи экстракциялық әдістері

  4

  Конспект, ауызша

  5

  Сульфдті рудаларды қайта өңдеудің биотехнологиялық әдістері

  5

  Конспект, ауызша

  6

  Минералды-шикізаттық және тау-кен қайта өңдеу кешендерінің инновациялық дамуы


  6

  Конспект, ауызша

  7

  Инновациялық даму жүйесіндегі минералды шикізатты қайта өңдеу тереңдігін арттыру мәселесі


  7

  Конспект, ауызша

  8

  Минералды шикізатты галогенамонийлі қайта өңдеу технологиясы

  8

  Конспект, ауызша

  9

  Сульфидті рудаларды бактериялық-химиялық қайта өңдеу әдістері

  9

  Конспект, ауызша

  10

  Минералды шикізаттарды кешенді пайдалану. Тазалығы жоғары материалдар өндірісі


  10-11

  Конспект, ауызша

  11

  Минералды шикізатты кешенді қайта өңдеудің перспективтік технологиялары

  12

  Конспект, ауызша

  12

  Өндірістік технологияларды компьютерлік қамтамасыздандыруы

  13

  Конспект, ауызша

  13

  Қазақстандағы химиялық саланың ерекшеліктері

  14

  Конспект, ауызша

  14

  Қазақстандағы химия саласының инновациялық қызметі

  15

  Конспект, ауызша


  Пәннің оқу-әдістемелік құралдар
  Қолданылатын әдебиеттер тізімі

  Негізгі әдебиеттер:


  1. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Т. 1 Обогатительные процессы: Учебник для вузов. 2- изд., стер.: М.: Издательство Московского государственного горного университета, издательство «Горная книга», 2008. – 417 с.

  2. Позин М.Е., Зенюк Р.Ю. Физико-химические основы неорганической технологии. Л.: Химия, 1985, -384 с.

  3. Металлургия редких металлов. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Металлургия 1991. 1-432 с.

  4. 4. Анализ минерапьного сырья. Под. ред. Ю.Н.Книпович, Ю.В.Морачевского, Госхимиздат, 1959.

  Қосымша әдебиеттер:


  1. Инновационные программы АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»

  2. 12. Бишимбаев В.К.. Рёсслер Л.Б., Жекеев М.К. Состояние и перспективные направления развития основной химической про-мышленности Республики Казахстан -Шымкент, Гылым, 2006, 290 с.

  3. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–1014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».

  4. Шеллер З.Р., Поуэлл. А.Р. Аализ минералов и руд редких элеметов, Госгеолтехиздат, 1962.


  Жұмыс түрі

  Саны

  Баға

  Балл саны

  1.

  Бақылау жұмысы

  1

  16

  16

  2.

  МӨЖ

  7

  7

  49

  3.

  Семинар

  7

  5

  35
  Барлығы:  100
  Midterm
  100

  100

  АБ 1
  Жұмыс түрі

  Саны

  Баға

  Балл саны

  1.

  Бақылау жұмысы

  1

  12

  12

  2.

  МӨЖ

  8

  6

  48

  3.

  Семинар

  8

  5

  40
  Барлығы:  100

  АБ 2
  2.5 Сабақ кестесі

  апта

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Лекция

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Семинар

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  МОӨЖ

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1


  АБ 1


  АБ 2

  Емтихан – 100.
  АБ 1 сұрақтары


  1. Табиғи фосфатты, полиметаллдық рудалардың және басқа минералды шикізаттардың сипаттамасы

  2. Ашылатын кен орындарын пайдаланудың технологиялық-минералдық аспектілерін әзірлеу

  3. Минералды шикізатты қайта өңдеу принциптері.

  4. Пайдалы қазбаларды байыту.

  5. Елеу (грохочение)

  6. Полиметалдық қорғасын-мырышты руданы байыту технологиясын жетілдіру

  7. Классификация

  8. Уран рудаларын жерасты сілтісіздендіру ерітіндісінен ренийдің өндірісін ұйымдастыру

  9. Ұсақтау (дробление)

  10. Ренийді қорғасын өндірісінің шаңынан бөліп алу технологиясы

  11. Байытудың негізгі процесстері.

  12. Гравитациялық байыту әдістері

  13. Теллурды қорғасын өндірісінің аралық өнімдерінен электрохимиялық бөліп алі технологиясы

  14. Флотациялық байыту әдістері

  15. Бағалы тауарлық өнімдер алатын фосфор өндірісінің қождарын кешенді қайта өңдеу технологиясы

  16. Магнитті байыту әдістері

  17. Технологиялық процесстердің классикалық және заманауи теориялары туралы жалпы мәліметтер

  18. Химия-технологиялық процесстерді жетілдіру бағыттары

  19. Минералды шикізатты қайта өңдеудің заманауи электрохимиялық әдістері

  20. Минералды шикізатты қайта өңдеудің заманауи экстракциялық әдістері

  21. Сульфдті рудаларды қайта өңдеудің биотехнологиялық әдістері

  22. Минералды-шикізаттық және тау-кен қайта өңдеу кешендерінің инновациялық дамуы

  23. Инновациялық даму жүйесіндегі минералды шикізатты қайта өңдеу тереңдігін арттыру мәселесі  АБ 2 сұрақтары


  1. Арнайы байыту әдістері

  2. Қазақстан Республикасында жаңа алюминий өндірісін дайындау

  3. Пайдалы қазбаларды қайта өңдеу

  4. Қаралаш селенді вакуумды-дистилляциялық рафинирлеу технологиясын енгізу

  5. Байыту өнімдерін металлургиялық қайта өңдеу. Алюминий өндірісі

  6. Рений және осмий изотобын аралық өнімдерден бөліп алу

  7. Пайдалы қазбаларды химиялық қайта өңдеу

  8. Экологиялық қауіпсіз флотореагенттер өндірісін ұйымдастыру 

  9. Еріту және сілтісіздендіру

  10. Хром негізінде наноқұрылымды композициялық электролиттік жабын алу

  11. Сұйық экстракция

  12. Құрамында алтын бар рудалар мен концентраттарды пирометал-лургиялық селекция кешенді технологиясын дайындау

  13. Ионалмасу процесстері

  14. Минералды тыңайтқыш өндірісінің қалдықтарынан сирекжер элементтерінің концентраттарын өндіруді ұйымдастыру

  15. Минералды шикізатты қайта өңдеу тереңдігін арттыру

  16. Минералды шикізатты галогенамонийлі қайта өңдеу технологиясы

  17. Сульфидті рудаларды бактериялық-химиялық қайта өңдеу әдістері

  18. Минералды шикізаттарды кешенді пайдалану. Тазалығы жоғары материалдар өндірісі

  19. Минералды шикізатты кешенді қайта өңдеудің перспективтік технологиялары

  20. Өндірістік технологияларды компьютерлік қамтамасыздандыруы

  21. Қазақстандағы химиялық саланың ерекшеліктері

  22. Қазақстандағы химия саласының инновациялық қызметі


  Білім бағалау шкаласы:


  Әріптік бағалау жүйесі

  Сандық балл эквиваленті

  %-пайыздық мөлшері

  Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау

  А

  4,0

  95-100

  Өте жақсы

  А-

  3,67

  90-94

  В+

  3,33

  85-89

  Жақсы

  В

  3,0

  80-84

  В-

  2,67

  75-79

  С+

  2,33

  70-74

  Қанағаттанарлық

  С

  2,0

  65-69

  С-

  1,67

  60-64

  D+

  1,33

  55-59

  D

  1,0

  50-54

  F

  0

  0-49

  Қанағаттанарлықсыз

  I

  (Incomplete)

  -

  -

  « Пән аяқталмаған»

  ( GPA есептелгенде ескерілмейді)

  P

  (Pass )

  -

  0-60

  65-100

  «Сынақтан өтті»

  (GPA есептелгенде ескерілмейді)

  NP

  (No Рass)

  -

  0-29

  0-64

  «Сынақтан өтпеді»

  (GPA есептелгенде ескерілмейді)

  W

  (Withdrawal)

  -

  -

  «Пәннен бас тарту»

  (GPA есептелгенде ескерілмейді)

  AW

  (Academic Withdrawal)  Академиялық себептерден пәннен алып тастау

  (GPA есептелгенде ескерілмейді)

  AU

  (Audit)

  -

  -

  «Пән меңгерілді»

  (GPA есептелгенде ескерілмейді)  Семестр бойы студенттің жұмысын бағалауда ескеріледі:

  -Сабаққа қатысу

  -Тәжірибелік сабақтарда белсенді және нәтижелі қатысу

  -Негізгі және қосымша әдебиеттерді оқу

  -Үй тапсырмаларды орындау

  -СӨЖ орындау

  -Барлық тапсырмаларды уақытында тапсыру (белгіленген уақыттан тапсырылған үш СӨЖ AW бағаланады)

  Академиялық тәртіппен этика саясаты

  Толернантты болу, басқалардың көзқарасын құрметтеу. Қарсы ойды мәдениетті түрде жеткізіңіз. Плагиат және басқа да адал емес жұмыс түрлері болмау керек. СӨЖ тапсырған кезде көмектесу және көшіру, аралық бақылау және соңғы емтиханда көмектесу және көшіру, басқа адамдар шығарған есептерді көшіру, емтиханды басқа студент үшін тапсыру болмайды. Курстың қандай да бір жалған ақпараты үшін студент «Ғ» соңғы баға алады.

  Көмек: СӨЖ орындау, тапсыру және қорғау бойынша кеңесті және өткен материалдар бойынша қосымша мәліметті және басқа барлық пайда болған сұрақтарға курс бойынша жауапты оқытушыдан СӨӨЖ кезінде алу.


  Кафедра мәжілісінде қарастырылды


  Хаттама № 1 « »

  Кафедра меігерушісі

  х.ғ.к., Галеева А.К..

  Лектор

  х.ғ.к.., доцент Мусабекова А.А.


  написать администратору сайта