Главная страница
Навигация по странице:

 • «Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда деңгейлеп саралап оқыту

 • Зерттеу міндеттері

 • Курстың жұмыстың зерттеу объектісі

 • Курстық жұмыстың әдіснамалық негізі

 • Курстық жұмыстың құрылымы

 • Курсовая работа Бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ой қабілетін да. Курсовая работа Бастауыш сынып оушыларыны аылой абілетін дамытуда дегейлепсаралап оытуды тиімділігі


  Скачать 73.06 Kb.
  НазваниеКурсовая работа Бастауыш сынып оушыларыны аылой абілетін дамытуда дегейлепсаралап оытуды тиімділігі
  Дата25.11.2021
  Размер73.06 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаКурсовая работа Бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ой қабілетін да.docx
  ТипКурсовая
  #281523
  страница1 из 8

  С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: Сочинение.pdf.
  Показать все связанные файлы
  Подборка по базе: 2 б сынып т (1).docx, контрольная работа по менеджменту заочка 2020.doc, Практическая работа ИЭН.docx, Лабораторная работа №1 - оформление и стилизация текста.docx, 11 сынып esep.docx, Лабораторная работа 12.pptx, АиСД Лаб работа 1.docx, Курсовая работа 2.docx, Лабороторная работа №1.docx, Курсовая работа 1.docx
    1   2   3   4   5   6   7   8

  Курсовая работа

  Бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ой қабілетін дамытуда деңгейлеп-саралап оқытудың тиімділігі

  Мазмұны



  Кіріспе 2

  1. Оқытудың жаңа технологияларының теориялық негіздері 6

  1.1. Оқытудың жаңа технологияларының психологиялық -педагогикалық мәні. 6

  1.2. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының ерекшеліп. 14

  2 Математика сабақтарында деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың тәжірибесі 20

  2.1. Бастауыш мектепте математиканы оқыту процесінде денгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың тиімділігі 20

  2.2. Бастауыш сыныптарда денгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалану бойынша эксперименттік жұмыс нәтижесі. 32

  Қорытынды 39

  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 40

  Қосымша 43





  Кіріспе


  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасы, эдістерін, технологияларын таңдауда көп нұсқалылык қағидасы бекітілген, бүл білім мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нүсқаны қолдануға, педагогикалық процесті кез-келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен қүруға мүмкіндік береді.

  Әдістемелік деңгейде деңгейлеп саралап оқыту технологиясын игеру үшін мүғалімдерге қолайлы жағдай туғызу жэне ғылыми - эдістемелік нүсқаулар мен оқу құралдарына сәйкес эдістемелер арқылы оқу-тэрбие процесіне енгізу тэжірибелік-эксперименталдық жүмыстың мақсаты болып келеді. Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына сүйенген оқыту технологиясының нүсқасының негізінде мектепте, бірнеше пэндер бойынша сынақтар өткізуліде.

  Бастауыш мектеп - бүл оқушы түлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін ерекше қүнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан да бастауыш білім -үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осыған сэйкес оқушыға белгілі бір көлемдегі білім,білік, дағдыларды меңгертумен бірге табиғатдоршаған дүние түсініктерін кеңейте отырып, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту - бүгінгі күннің басты талабы.

  Мемлектіміздің саяси -экономикалық және әлеуметтік даму жағдайының ерекшеліктеріне қарай қазіргі таңда халыққа білім беру саласы жэне оның эр буыны үлкен өзгерістерге үшырауда.Осыған байланысты туындап отырған мэселелердің бірі - бастауыш сыныптарды оқыту процесін ұйымдастыру мэселесі соңғы жылдары үлкен жэне жылдам өзғерістерге кез болуда.

  Республикасы мектептерінің жэне осы мектептердегі білім мазмүны
  тұжырымдамасы», «Қазақстан республикасы бастауыш білімінің

  мемлекеттік стандарты» сияқты қүжаттар дүниеге келді. Осы күжаттарды басшылыққа ала отырып жасалған тел оқу қүжаттарымыз республика мектептерінде окытылу үстінде. Бастауыш мектепте окытудың максаты өзгеруіне байланысты енді «... бірінші кезекке,бүрынғыша оқушыны пэндік білім, біліктердің белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, Оқыту технологиясының өзіндік нүсқасын әзірлегенде біз оның жалпы қүрылу қағидаларына (Дж. Блок, Л.Андерсен, Дж.Керрол, Б. Блум, т.б.), сондай-ак түлғаның даму ерекшеліктері туралы психологиялық ғылым мэліметтеріне, оның мүдделеріне, түлғаның қызығушылық аясын дамытуға, түлғаның танымдық қүрылымын дамыту ерекшеліктеріне (Ж.Пиаже, Э.Эриксон, А.Маслоу, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Л.М. Фридман жэне т.б.) сүйендік.

  Бүл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен түрақты және жүйелі жүмыс істеу мүмкіндігі болып табылады.

  Осы түрғыда анықталған ғылыми зерттеу жүмысымыздың тақырыбы: «Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалану».

  Зерттеу мақсаты - бастауыш сыныптарда математиканы оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың дидактикалық жолдарын айқындау.

  Зерттеу міндеттері:

  • Педагогикалық технологиялардың психологиялық педагогикалық мэнін ашу.

  • Бастауыш сынып оқушыларын оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясының теориялық негіздерін окып - үйрену ;

  • деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың жолдарын айқындау;

  - Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесінде деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың тэжірибелік эксперименттік жұмыс нәтижесі. Курстың жұмыстың зерттеу объектісі - бастауыш мектептің оқыту процесі.

  Зерттеу пәні - оқытуда деңгейлеп саралау технологиясын пайдаланудағы мұгалім жұмысының махмұны.

  Курстық жұмыстың әдіснамалық негізі: жеке тұлға жэне оньтң дамуы жөніндегі ілім, психолог-педагогтардың еңбектері, Қазақстан Республикасының ресми материалдары.

  Педагогикалық зерттеу эдістері:

  1. Зерттеу проблемасы бойынша психологиялық, педагогикалық, эдістемелік эдебиеттерге теориялық талдау жасау;

  1. Педагогикалық бақылау;

  2. Педагогикалық тэжірибе;

  4. Оқушылардың шығармашылық жұмыстарына талдау жасау.
  Курстық жұмыстың құрылымы: кіріспеден, екі тараудан,

  эдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады.

  Кіріспеде тақырыптың көкейкестілігі, зерттеудің ғылыми аппараты, қүрылымы көрсетілген.

  Бірінші тарауда Оқытудың жаңа технологияларының теориялық негіздері. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы ерекшеліктері берілген.

  Екінші тарауда Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын математика пэні сабақтарында пайдалану тиімділігі, тэжірибесі берілген.

  Қорытындыда зерттеу нэтижелері бойынша тұжырым жасалып, ұсыныстар беріледі
    1   2   3   4   5   6   7   8


  написать администратору сайта