Главная страница
Навигация по странице:

 • Завдання захисту молекулярних компонентів живої клітини від ушкодження її вільними радикалами та іншими продуктами пероксидації

 • 2 О2•-+ 2 Н+ → О2 + Н2О2.

 • Н2О2 + 2GSH—>GSSG + 2H2O

 • ROOH + 2GSH ^ ROH + GSSG + H2O R + GSH ^ HRSG RX + GSH ^ RSG + HX

 • ROOH + 2GSH→ROH + GSSG + H2O.

 • Ферменты антиоксидантной защиты организма. Ферменти антиоксидантного захисту організму


  Скачать 1.15 Mb.
  НазваниеФерменти антиоксидантного захисту організму
  АнкорФерменты антиоксидантной защиты организма
  Дата18.01.2021
  Размер1.15 Mb.
  Формат файлаpptx
  Имя файлаФерменты антиоксидантной защиты организма.pptx
  ТипДокументы
  #169128

  С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: Поджелудочная железа.doc.
  Показать все связанные файлы
  Подборка по базе: реферат биохимия ферменты.rtf, Дослідження струмового захисту радіальних ліній.docx, «Лекарства» для здоровых. Витамины. Ферменты..docx, Занятие 4 - Ферменты. Биологическая роль. Механизм и особенности, 3 Ферменты.docx, бх тесты ферменты.docx, КР Ферменты.odt, 1. Ферменты.doc

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

  «Ферменти антиоксидантного захисту організму»


  Виконав:

  Завдання захисту молекулярних компонентів живої клітини від ушкодження її вільними радикалами та іншими продуктами пероксидації

  • 1) визначення внеску різних видів реакцій вільнорадикального окислення в етіологію найбільш поширених та небезпечних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, інфекційних, аутоімунних та ін.);
  • 2) встановлення основних механізмів захисної дії антиоксидантних систем захисту організму (АОСЗО) на різні ланки патологічного процесу (етапи, стадії, фази);
  • 3) доказ існування певної спрямованості захисного впливу АОСЗО на певні молекулярні біоструктури (у першу чергу, на найголовніші з них — ядерний геном та біомембрани, що є основними "вмісниками" та регуляторами клітинного метаболізму);
  • 4) на основі знання цих механізмів встановлення можливості цілеспрямованого пошуку, скринінгу, розробки та впровадження максимально ефективних фармакологічних препаратів з антиоксидантною та цитопротекторною дією

  Вільні радикали —сполуки, які мають неспарений електрон на зовнішній орбіталі та виявляють високу реакційну здатність.

  Антиоксидантна система захисту організму (АОСЗО) – це потужний механізм, що запобігає розвитку лавиноподібних вільно-радикальних та перекисних реакцій в організмі

  АОСЗО умовно розділяються на групи:

  • ферменти АОСЗО;
  • макромолекулярні неферментні сполуки;
  • низькомолекулярні неферментні сполуки (жиророзчинні та водорозчинні антиоксиданти).

  До ферментів АОСЗО належать:

  • супероксиддисмутаза (СОД);
  • каталаза;
  • глутатіон (Ь-у-глутаміл-Ь-цистеїніл-гліцин)
  • глутатіонредуктаза (ГР);
  • глутатіонпероксидаза (ГПО);
  • глюкозо-6-фосфат дегідрогеназа (Г6ФД);

  Супероксиддисмутаза

  Каталізує реакцію дисмутації двох супероксидних радикалів, перетворюючи їх на менш токсичний пероксид водню й кисень:

  2 О2•-+ 2 Н+ → О2 + Н2О2.

  Каталаза

  каталізує реакцію розкладання перекису водню на воду та молекулярний кисень:

  2Н2О2 = О2 + 2Н2О.

  Глутатіон

  інактивує гідроперекисів ліпідів ферментативним шляхом, неферментативним шляхом інактивує Н2О2 і інгібує активні форми кисню і одночасно окислює тіольні угрупування, у першу чергу глутатіон (GSH) до дисульфідів.

  Н2О2 + 2GSH—>GSSG + 2H2O

  Глутатіонтрансфераза

  захищає клітини від ксенобіотиків та продуктів ПОЛ за допомогою їх відновлення, приєд­нання до субстрату молекули глутатіону або нуклео- фільного заміщення гідрофобних груп:

  ROOH + 2GSH ^ ROH + GSSG + H2O R + GSH ^ HRSG RX + GSH ^ RSG + HX

  Глутатіонредуктаза

  каталізує перетворення окисненої форми глутатіону у відновлену:

  GSSG + HAДФН + Н+ → 2GSH + HAДФ+.

  Глутатіонпероксидаза 

  руйнує та інактивує перекис водню та гідроперекисів за допомогою глутатіону

  ROOH + 2GSH→ROH + GSSG + H2O.

  Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

  входить до шляху перетворення глюкози, що забезпечує утворення клітинного NADPH з NADP +. NADPH необхідний для підтримки рівня відновле­ного глутатіону в клітині, синтезу жирних кислот і ізопреноїдів.

  ВИСНОВОК

  • Однією з важливих захисних систем органі­зму є система антиоксидантного захисту. Вона підт­римує оптимальний рівень окисно-відновних проце­сів та забезпечує максимальну нейтралізацію побіч­них продуктів перекисного окиснення ліпідів.
  • Ферменти АОСЗО стоять на першій лінії захисту організму від шкідливої дії вільних радикалів, запобігають надлишковому утворенню активних форм кисню та приймають участь в нерадикальному розкладі перекисів ліпідів.
  • Клінічне використання антиоксидантного захисту організму обмежене в умовах сучасної медичної практики, однак показники активності антиоксидантних ферментів широко використовуються у наукових дослідженнях як тест при окиснювальному стресі.


  написать администратору сайта