Главная страница

компрессор. АҢДАТПА. Экономикалы блік техникалы сынысты іске асыруды экономикалы тиімділігін есептеуді амтиды


Скачать 14.18 Kb.
НазваниеЭкономикалы блік техникалы сынысты іске асыруды экономикалы тиімділігін есептеуді амтиды
Анкоркомпрессор
Дата31.07.2020
Размер14.18 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаАҢДАТПА.docx
ТипДиплом
#135046

С этим файлом связано 6 файл(ов). Среди них: экономикалық есептеулер .docx, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ.docx, РАСЧЕТ2.docx, РАСЧЕТ1.docx, приложения.docx, охрана труда.docx.
Показать все связанные файлы
Подборка по базе: 1 ЭКГ түсірудің техникалық әдісі..docx, Индустрияландыруды іске асыру жолында Қазақстанның рөлі Одақты ш, кылмыстық іске тусу.docx, конспект.Қоғамдық өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер.docx, дизель қозғалтқышының іске қосу жүйесін техникалық қызмет көрсе, Ашық сабақ экономикалық теория негіздері пәнінен.docx, Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу әр түрлі нысанда, Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары (1).pdf, Жылуфизика және Техникалық физика.docx, Халықаралық экономикалық қатынастар .pptx

АҢДАТПА
Дипломдық жобада танымал техникалық, конструктивті және ұйымдастырушылық шешімдер негізінде 4ВУ - 5/9 поршеньді компрессордың клапанының дизайнын жаңғырту бойынша бірқатар мәселелер шешілді.

Жобада компрессордың құрылымы, тораптарын жөндеу ерекшеліктері ашылды, компрессордың негізгі жабдықтары толығымен таңдап алынды және есептелінді.

Есептеу бөлімінде компрессордың шатуны есептелінді. Сонымен қатар жетілдірілген конструкцияның клапанының тораптарына және компрессор клапанының цилиндрлі бұрандалы серіппесіне есептеу жүргізілді.

Экономикалық бөлік техникалық ұсынысты іске асырудың экономикалық тиімділігін есептеуді қамтиды.

Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша жұмыс барысында қақпақтың технологиялық процесі әзірленді.

"Еңбекті қорғау" және "қоршаған ортаны қорғау" бөлімдерінде аварияларды, кәсіптік ауруларды және қоршаған ортаның ластануын болдырмауға арналған әзірленген іс - шаралар кешені қарастырылған.


АННОТАЦИЯ
В дипломном пректе на базе известных технических, конструктивных и организационных решений был решен комплекс задач по модернизации конструкции клапанов поршневого компрессора 4ВУ – 5/9.

В проекте была раскрыта конструкция, особенности ремонта узлов компрессора, полностью подобрано и рассчитано основное оборудование компрессора.

В расчетной части был рассчитан шатун компрессора, и сделан расчет узлов клапана усовершенствованной конструкции, а также расчет цилиндровой винтовой пружины клапана компрессора.

Экономическая часть включает расчет экономического эффекта от внедрениия технического предложения.

В процессе работы над темой дипломнгого пректа разработан технологический процесс крышки.

В разделах «Охрана труда» и «Охрана окружающей среды» разработанный комплекс мероприятий на предотвращение аварий, профессиональных заболеваний и загрязнений окружающей среды.
ANNOTATION
In the diploma project on the basis of well - known technical, structural and organizational solutions was solved a set of tasks to modernize the design of the piston compressor valves 4B - 5/9.

In the project the design, features of repair of knots of the compressor was opened, the main equipment of the compressor is completely picked up and calculated.

In the design part, the compressor connecting rod was calculated, and the calculation of the valve assemblies of the improved design was made, as well as the calculation of the cylinder screw spring of the compressor valve.

The economic part includes the calculation of the economic effect of the introduction of technical proposals.

In the process of working on the topic of the diploma project, the technological process of the cover was developed.

In the sections "Occupational safety" and "Environmental protection" developed a set of measures to prevent accidents, occupational diseases and environmental pollution.


написать администратору сайта