Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
История
Информатика
Физика
Математика
Вычислительная техника
Культура
Промышленность
Энергетика
Искусство
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Начальные классы
Доп
Строительство
образование
Механика
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Дошкольное образование
Классному руководителю
Другое
Иностранные языки
Физкультура
Казахский язык и лит
География
Технология
Школьному психологу
Логопедия
Директору, завучу
Языки народов РФ
ИЗО, МХК
Музыка
Астрономия
ОБЖ
Обществознание
Социальному педагогу

Тести з економічної теорії для студентів-заочників. Законів, способи і методи управління суспільним відтворенням і визначає найбільш ефективні напрями господарювання


Скачать 187.5 Kb.
НазваниеЗаконів, способи і методи управління суспільним відтворенням і визначає найбільш ефективні напрями господарювання
АнкорТести з економічної теорії для студентів-заочників.doc
Дата12.01.2018
Размер187.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаТести з економічної теорії для студентів-заочників.doc
ТипЗакон
#13904

Тести з курсу «економічна теорія»

для студентів фармацевтичного факультету

заочної форми навчання
1. Економічна теорія вивчає:

а) спосіб виготовлення і споживання різноманітних видів продукції;

б) всі види діяльності людей, які забезпечують їм матеріальні умови життя;

*в) виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами, механізм дії економічних

законів, способи і методи управління суспільним відтворенням і визначає найбільш

ефективні напрями господарювання.

2. Продуктивні сили – це а) робоча сила і виробничі відносини;

б) засоби виробництва і виробничі відносини;

*в) робоча сила і засоби виробництва;

г) робоча сила, засоби виробництва і наука.

3. Виробничі відносини – це:

а) відносини власності і споживання матеріальних благ;

б) відносини власності і розподілу матеріальних благ;

в) відносини власності, розподілу та виробництва матеріальних благ;

*г) відносини власності, розподілу, обміну та споживання вироблених продуктів.

4. Яке з наведених положень найточніше:

*а) економічні закони виражають суть економічного процесу;

б) економічні закони виражають суть явища;

в) економічні закони виражають зв’язок між явищами?

5. Виберіть правильне визначення способу виробництва:

а) продуктивні сили та надбудова;

*б) продуктивні сили та виробничі відносини;

в) робоча сила та засоби виробництва.

6. Коли появилась економічна наука: а) кінець ХІХ ст.;

*б) початок ХVІІ ст.;

в) середина ХVІІІ ст.?

7. Представники „класичної” школи політекономії:

) Адам Сміт, Давид Рікардо;

б) Франсуа Кене, Жак Тюрг в) Карл Маркс, Фрідріх Енгельс.

8. Представники школи меркантилізму:

а) Сен-Сімон, Фур’є, Оуен;

*б) Томас Мен, Антуан Монкретьєн, Антоніо Сєрра;

в) Фрідріх фон Хайєк, Людвіг Ерхард.

9. Представники школи фізіократів:

а) Антуан Монкретьєн;

*б) Жак Тюрго;

10. Яку функцію грошей виконує кредитна картка:

а) засобу обігу б) засобу накопичення і утворення скарбів;

*в) засобу платежу;

г) міри вартості.

11. Економічні закони, які властиві всім суспільним способам виробництва, є:

*а) загальними;

б) специфічними;

в) ринковими.

12. Економічні категорії – це: а) норми господарської поведінки людей;

*б) логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають об’єктивні умови

економічного життя суспільства;

в) методи регулювання економічних ресурсів;

г) економічні інтереси господарюючих суб’єктів.

13. Головними елементами методу економічної теорії є:

*а) філософські і загальнонаукові принципи;

б) закони матеріалістичної діалектики;

в) категорії філософії;

г) закони і категорії економічної теорії.

14. Економічні закони, що діють у межах одного суспільного способу виробництва, є:

а) загальними;

б) однорідними;

* в) специфічними.

15. Суть методу наукової абстракції полягає в:

а) розгляді явищ і процесів у взаємозв’язку та постійному розвитку;

б) розчленуванні явища, що вивчається, на складові частини і детальному вивченні кожної з них;

*в) відмові від другорядних сторін явищ і процесів з метою проникнення в їх суть;

г) виведенні на основі конкретних фактів певних узагальнень.

16. Економічна теорія:

а) придатна для вивчення лише капіталістичної системи господарювання;

*б) придатна для вивчення всіх економічних систем;

в) не може бути придатна при вивченні економічних відносин, притаманних соціалізму.

17. Економічне мислення – це:

а) сукупність поглядів та підходів до прийняття господарських рішень;

*б) сукупність поглядів, уявлень та мотивів, що спонукають людину до прийняття

конкретних рішень та реальної економічної поведінки;

в) турбота про навколишнє середовище;

г) узагальнення загальнолюдських економічних інтересів.

18. Що з переліченого безумовно належить до продуктивних сил суспільства:

а) політичні організації та громадські організації;

* б) робітники, предмети та засоби праці;

в) все населення країни;

г) поклади корисних копалин?

19. Що виступає економічною основою системи виробничих відносин:

а) відносини безпосереднього виробництва;

*б) відносини споживання;

в) відносини розподілу і обміну;

г) відносини власності на засоби виробництва?

20. Основою виробництва є:

а) політика держави;

б) гроші, що знаходяться в банку;

*в) праця людини;

г) знаряддя праці.

21. Предмет праці – це:

а) речі, які можна придбати в магазині для власного споживання;

*б) речі, на які спрямована праця людини;

в) обладнання підприємства.

22. Засоби виробництва – це: а) робоча сила та предмети праці;

б) робоча сила та обладнання;

*в) предмети праці та засоби праці;

г) робоча сила та засоби праці.

23. Чистий продукт – це: а) сума продукції всіх галузей народного господарства;

б) сума всіх доходів;

*в) сукупний суспільний продукт.

24. Валовий національний продукт – це: а) національний доход;

*б) сума вироблених матеріальних благ і послуг;

в) сукупний суспільний продукт;

г) сума реальних доходів.

25. Національне багатство – це:

а) сукупний суспільний продукт;

б) національний доход;

*в) усі матеріальні і духовні цінності, природні багатства;

г) основні виробничі фонди.

26. Які фактори забезпечують підвищення продуктивності праці:

а) рівень кваліфікації працівників;

б) збільшення тривалості робочого дня;

в) використання ручної праці?

27. Відтворення – це:

*а) безперервне повторення процесу виробництва;

б) безперервне покращення факторів виробництва;

в) кількісні і якісні зміни процесу виробництва.

28. Новостворена вартість в матеріальному виробництві – це:

*а) валовий суспільний продукт;

б) національний доход;

в) валовий національний продукт.

29. Інтенсивними факторами розвитку економіки є:

а) зростання обсягу капіталовкладень;

*б) зниження фондомісткості продукції;

в) розширення виробничих площ.

30. Економічне зростання відбувається при:

а) зростанні наукових досліджень для виробництва;

*б) зростанні обсягу суспільного виробництва;

в) зростанні імпорту продукції.

31. Національний доход – це:

а) вартісне вираження чистого продукту;

б) узагальнюючий показник кінцевого результату виробництва;

*в) сукупність усіх матеріальних благ і послуг, які вироблені в країні за певний період

часу.

32. Валовий суспільний продукт – це:

а) вартісне вираження чистого продукту;

б) узагальнюючий показник кінцевого результату виробництва;

*в) сукупність усіх матеріальних благ і послуг, вироблених за рік.

33. Ефективність виробництва – це:

а) ступінь результативності праці;

*б) досягнення високих результатів з найменшими затратами;

в) співвідношення результатів і сукупних затрат.

34. Речовий фактор виробництва – це:

а) здібності людини;

б) наукова інформація;

в) засоби виробництва.

35. Відтворення є двох видів:

а) прискорене і помірне;

*б) розширене і просте;

в) інтенсивне та екстенсивне.

36. Екстенсивними факторами розвитку економіки є: а) підвищення продуктивності праці;

б) зниження фондомісткості продукції;

*в) збільшення кількості працівників.

37. Результатом економічного зростання є:

* а) збільшення прибутку;

б) краще задоволення потреб людей;

в) зростання фондомісткості.
38. Сукупний суспільний продукт в своєму рухові проходить чотири стадії:

*а) виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б) криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

в) нагромадження, розподіл, обмін, споживання.

39. Інтенсивний тип розвитку економіки характеризує:

а) освоєння нових виробничих площ;

б) залучення додаткових трудових ресурсів;

*в) вдосконалення технології.

40. Людина як особистий фактор виробництва – це :

а) працівники освіти;

б) працівники охорони здоров’я;

*в) робітники, інженерно-технічні працівники заводу;

г) працівники охорони громадського порядку.

41. Народонаселення – це:

*а) сукупність людей, що живуть на Землі в цілому;

б) сукупність людей, що живуть в певній країні;

в) сукупність людей, що живуть в групі країн (Азія, Європа тощо);

г) сукупність людей, що живуть в гуртожитку;

д) сукупність людей, що живуть на базі відпочинку.

42. Гуманізація виробництва – це:

а) технічне оснащення виробництва;

б) освітлення робочих місць;

* в) створення матеріально-речових і організаційно-економічних умов праці на виробництві;

г) економічна заінтересованість працівників виробництва.

41. Чи є товаром:

а) вирощена на власному городі картопля для власного споживання?

б) джерельна вода, спожита людиною;

*в) вода із артезіанської свердловини, розлита на підприємстві у пляшки;

г) масове виробництво швейних виробів;

д) надрукована власна книга;

е) пошита для себе сукня самостійно?

42. Назвіть, що з наведених положень є вартістю товару, а що – її джерелом:

* а) праця товаровиробника;

б) якість товару;

в) співвідношення попиту та пропозиції;

г) кількість затраченої праці.

43. Назвіть, що з наведених положень є споживною вартістю, а що її джерелом:

*а) корисність;

б) рідкісність речі;

в) конкретна праця;

г) співвідношення попиту та пропозиції.

44. Назвіть, яке з визначень інфляції є найбільш правильним:

*а) зростання цін;

б) знецінення грошей;

в) зростання незадоволеного попиту;

г) подорожчання товарів.

45. Визначте, які фактори є чинниками інфляції попиту, а які – інфляції пропозиції:

а) скорочення виробництва;проп

б) зростання цін на енергоносії;проп

в) зростання доходів населення;попиту

г) державні позики;

д) збільшення кредитної емісії;

е) емісія грошей;проп

є) підвищення заробітної плати.проп

46. Де і коли появилися перші паперові гроші:

*а) в Китаї в ХІІ ст.;

б) в Індії в ІХ ст.;

в) в Англії в Х ст.?

47. Дайте правильне визначення паперових грошей:

а) встановлені у законодавчому порядку грошові знаки;

б) чисто номінальні знаки, символи вартості;

*в) гроші, які мають законну платіжну силу.

48. Яка з названих функцій лежить в основі виникнення паперових грошей:

*а) міра вартості;

б) засіб нагромадження;

в) засіб обігу?

49. Емісія грошей – це:

*а) випуск в обіг паперових і металевих грошей;

б) весь об’єм випущених в обіг грошей;

в) форма організації грошового обігу в країні.

50. Який фактор впливає на кількість грошей, що знаходяться в обігу:

а) масштаб цін;

*б) рівень цін;

в) кількість товарів і послуг?

51. Яка риса визначає суть і значення закону вартості:

а) збиткові підприємства утримуються за рахунок держави;

б) ціни встановлюються на рівні затрат окремих підприємств;

*в) обмін товарів відбувається на основі їх суспільної вартості?

52. Назвіть спосіб стабілізації грошового обігу:

а) індустріалізація;

*б) дефляція;

в) гіперінфляція.

53. Який товар найвигідніше придбати в умовах інфляції: а) автомобіль;

*б) коштовність;

в) відеоапаратуру?

54. Бартер – це :

а) безвалютний обмін;

б) прямий товарообмін;

*в) безготівковий обмін.

55. Ціна – це:

*а) грошовий вираз вартості товару;

б) загальний еквівалент вартості товару;

в) вираз вартості товару в натуральних одиницях.

56. Кліринг – це:

*а) система безготівкового розрахунку;

б) спосіб продажі товару на аукціоні;

в) спосіб купівлі товарів в кредит.

57. Вартість товару створюється:

*а) конкретною працею;

б) абстрактною працею.

58. Здатність товару задовольняти потреби людини – це:

* а) споживна вартість;

б) мінова вартість;

в) суспільна вартість.

59. Вкажіть, коли гроші виступають як капітал: а) гроші вкладені у засоби виробництва;

б) гроші знаходяться у сейфі власника грошей;

* в) гроші покладені у банк;

г) гроші витрачені на придбання акцій.

60. Дайте правильну відповідь, коли утворюється середня норма прибутку:

а) в результаті внутрігалузевої конкуренції;

*б) в результаті міжгалузевої конкуренції.

61. Дайте правильну відповідь, в чому зміст споживної вартості робочої сили як товару:

а) в здатності виробляти продукт;

*б) в здатності створювати нову вартість;

в) в здатності створювати додаткову вартість.

62. Дайте правильну відповідь, що включає вартість товару робоча сила:

а) вартість природних потреб робітника;

б) вартість витрат на створення робітникові умов праці на виробництві;

в) вартість духовних потреб робітника;

г) вартість витрат на утримання апарату управління виробництвом;

*д) вартість життєвих потреб дітей робітника;

е) вартість витрат на навчання робітника;

є) вартість витрат на технічне переоснащення виробництва.

63. Яке з визначень власності правильне:

*а) це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) це сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) це матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються?

64. Яке з визначень акціонерного товариства правильне:

а) об’єднання власників капіталу з метою виробничої діяльності, надання послуг

* б) форма організації підприємств, капітал яких формується шляхом продажу акцій і інших цінних паперів;

в) договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності;

г) договірні об’єднання, створені на основі суміщення виробничих, наукових та комерційних інтересів?

65. Що є метою підприємницької діяльності:

*а) прибуток;

б ) задоволення потреб споживача;

в) задоволення власних потреб;

г) потреба бути необхідним суспільству?

66. Хто перший описав підприємництво:

а) Франсуа Кене;

б) Адам Сміт;

*в) Кантільйон?

67. Право бути підприємцями мають такі суб’єкти:

а) релігійні організації;

б) військовослужбовці;

* в) працівники органів внутрішніх справ.

68. Спільним підприємством є:

а) підприємство, яке засноване на базі об’єднання майна різних держав;

*б) підприємство, яке засноване на базі об’єднання майна різних власників;

в) підприємство, яке засноване спільно з державою.

69. Якому з наведених типів господарювання (а, б, в, г чи д) відповідають приведені нижче виробництва:

1. Автомобільний завод;в

2. Гідроелектростанція;б

3. Майстерня з ремонту годинників;а

4. Пекарня;г

5. Бригада будівельників;д

а) індивідуальне підприємство, засноване на особистій праці;

б) державне підприємство;

в) корпорація;

г) колективне підприємство, засноване на особистій праці;

д) індивідуальне підприємство, засноване на найманій праці?

70. До якого типу підприємства належить підприємство, власником якого виступають одна або декілька осіб, що відповідають за його борги усім своїм майном:

* а) приватне;

б) індивідуальне;

в) орендне;

г) акціонерне?

71. До якого типу підприємств належить підприємство, створене в результаті акумуляції коштів великої кількості власників:

*а) спільне;

б) акціонерне;

в) орендне;

г) приватне?

72. До якого типу підприємств належить підприємство, за стан якого засновники несуть відповідальність у межах свого внеску:

а) індивідуальне;

б) орендне;

*в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) приватне?

73. До якого типу об’єднань належать договірні об’єднання підприємств, створені з метою координації господарської діяльності:

а) корпорації;

*б) асоціації;

в) консорціуми;

г) концерни?

74. Оптова ціна підприємства включає:

*а) собівартість і прибуток;

б) собівартість і торгову націнку;

в) собівартість і витрати торгівлі.

75. Курс акцій – це:

а) кількість акцій, які є на ринку;

*б) ціна, за якою акція продається на біржі;

в) доход власника акцій.

76. По якій ціні реалізують свої товари аптеки:

* а) роздрібній;

б) оптовій;

в) тарифній?

77. Собівартість продукції – це: а) сума витрат на оплату праці;

б) сума витрат на виробничий процес;

* в) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, вартості в грошовій формі.

78. Показник, що характеризує рівень ефективності використання основних виробничих фондів:

*а) фондовіддача;

б) фондомісткість;

в) продуктивність.

79. Підприємство – це: а) особлива економічна форма функціонування структурних ланок економіки;

б) господарська ланка, заснована на власності колективу;

) самостійний господарський суб’єкт, який має право юридичної особи.

80. Зниженню собівартості продукції сприяє:

а) зростання матеріаломісткості;

) зростання продуктивності праці;

в) підвищення фондомісткості.

81. На підвищення рентабельності підприємства впливає:

*а) підвищення продуктивності праці;

б) збільшення заробітної плати;

в) підвищення тарифів на електроенергію.

82. Зниженню витрат виробництва сприяє:

а) зростання цін на сировину, матеріали;

* б) скорочення чисельності працюючих;

в) зростання прибутку.

83. Визначте, за допомогою чого здійснюється диференціація заробітної плати:

а) перерозподілу національного доходу;

*б) тарифної системи;

в) реальних доходів.

84. Визначте, з необхідного продукту чи з додаткового продукту працівник одержує:

а) доплату за кваліфікацію;

б) премію за підвищення якості продукції;

в) доплату за стаж;

г) житлові субсидії;

д) дивіденди на акції акціонерного товариства;дод

е) виплати за лікарняним листком;

є) відпускні;

ж) доплату за несприятливі умови праці;

з) премію за результатами року.

85. Визначте, з фондів спільного задоволення чи з фондів непрацездатних забезпечується в країні:

а) покриття витрат освіти;

б) виплата пенсій;

в) надання допомоги з тимчасової непрацездатності;

г) покриття витрат охорони здоров’я;

д) оплата відпусток з вагітності та пологів;

е) покриття витрат житлово-комунального господарства;

є) послуги дитячих дошкільних закладів;

ж) послуги будинків інвалідів та людей похилого віку;

з) оплата пільгових годин працюючим підліткам;

и) покриття витрат дитячих будинків;

і) стипендії студентам;

ї) допомога дітям.

86. Наслідки безробіття:

*а) зростає міграція робочої сили;

б ) підвищується рівень життя робочої сили;

в) проходить розвиток сфери послуг робочої сили.

86. На рівень реальної заробітної плати впливає:

а) рівень кваліфікації працівників;

*б) рівень номінальної заробітної плати;

в) рівень продуктивності праці.

87. Основними формами заробітної плати є:

а) номінальна і реальна;

* б) почасова і відрядна;

в) колективна.

88. Назвіть форму заробітної плати медичних працівників: а) відрядна;

*б) почасова;

в) колективна.

89. Функції соціального страхування:

а) пенсійне забезпечення;

б) страхування на випадок втрати капіталу;

* в) страхування на випадок втрати майна.

90. Величина прожиткового мінімуму залежить від:

* а) вартості споживчого кошика;

б) облікової ставки кредиту;

в) розміру номінальної заробітної плати.

91. Заробітна плата – це:

а) форма розподілу за працею;

*б) грошовий вираз вартості і ціни товару робоча сила.

92. Визначте, яка з наведених характеристик суперечить поняттю “конкурентний ринок”:

а) велика кількість продавців;

*б) виробник може впливати на ринкову ціну;

в) відносно легкий вхід виробників у конкурентний ринок.

93. Яке з визначень ринку найточніше виражає його суть:

а) ринок - це сектор економіки, що охоплює торгівлю;

б) ринок - це механізм узгодження інтересів;

в) ринок - це місце купівлі-продажу;

*г) ринок - це сукупність економічних відносин, зв’язків та взаємозалежностей між

господарськими суб’єктами?

94. Визначте, які з наведених елементів не передбачають діяльності ринкового механізму:

а) виробництво зброї;

* б) охорона навколишнього середовища;

в) державна власність.

95. Вкажіть, коли відбуваються зміни в попиті або змінюється величина попиту, якщо:

) споживчі доходи зростають, в результаті чого збільшується збут автомобілів;

б) перукар підвищив плату за стрижку волосся і число клієнтів зменшується;

в) ціна на бензин впала, внаслідок чого зріс попит на автомобілі.

96. Вкажіть, коли відбуваються зміни у пропозиції або збільшується величина пропозиції, якщо:

* а) в результаті скорочення витрат виробництва виробники продають більше автомобілів;

б) внаслідок зниження ціни на пшеницю збільшився продаж ячменю;

в) внаслідок зниження роздрібної ціни на фруктову воду оптові поставки її скоротилися.

97. Визначте, яка функція внутрішньогалузевої конкуренції є головною:

а) зниження ціни;

*б) скорочення витрат виробництва;

в) встановлення ринкової ціни.

98. До якого ринку відноситься фондова біржа:

*а) ринку капіталу;

б) ринку праці;

в) ринку послуг?

99. Попит – це:

*а) потреба в товарах, забезпечена грошовими засобами;

б) маса товарів на ринку;

в) грошовий вираз пропонованих товарів на ринку.

100. Конкуренція, яка переважає на початку розвитку ринку:

а) олігополістична;

б) досконала;

* в) монополістична.

101. Якщо ціна збільшиться, то попит:

а) підвищиться;

б) залишиться незмінним;

*в) зменшиться.

102. В умовах ринку кількість товару визначає:

а) уряд;

б) покупці;

*в) виробники.

103. Кон’юнктура ринку – це :

*а) певне співвідношення між попитом і пропозицією;

б) маса товарів на ринку;

в) грошовий вираз потреби.
104. Функція ринку:

а) контроль за цінами;

б) збирання податків;

*в) встановлення цін в залежності від попиту і пропозиції.

105. Фіксовані ціни встановлюються:

*а) державою;

б) конкретним виробником товару;

в) ринком.

106. Пропозиція – це:

а) вільна купівля-продаж;

*б) маса товарів на ринку;

в) вид комерційної діяльності.

107. Яка модель організації економіки найбільш демократична?

* а) змішана;

б) планова;

в) ринкова?

108. Державне регулювання економіки передбачає:

*а) монетарне регулювання;

б) диференційоване регулювання;

в) гнучке регулювання.

109. Форма державного регулювання економіки:

а) політична;

* б) кредитно-грошова;

в) конверсійна.

110. Вкажіть, яке з наведених визначень фінансів найбільш правильне:

а) це грошові ресурси, що обслуговують суспільне виробництво;

б) це грошові фонди, що утворюються у процесі розподілу вартості сукупного суспільного продукту;

* в) це економічні відносини, що виникають у процесі розподілу(перерозподілу)

сукупного суспільного продукту.

111. Вкажіть, що належить до сфери фінансових відносин:

а) виплата робітникам заробітної плати;

б) оплата підприємцем податків;

в) повернення боргу між друзями;

г) купівля продуктів у магазині;

д) сплата внесків у фонд соціального страхування;

е) виплата допомоги при безробітті;

є) продаж фруктів на ринку;

ж) відрахування прибуткового податку у державний бюджет;

з) формування фонду оплати праці.

112. Вкажіть правильне визначення державного бюджету:

а) кошторис витрат держави;

б) план створення і використання загальнодержавних фінансів;

в) державна казна.

113. Назвіть види податків: а) чітко визначена у процентах частина прибутку;

б) процент від різниці між фактичною продажною ціною товару та витратами продавця на його виробництво;

в) податки на власні будинки, земельні ділянки ;

г) процент від заробітної плати;

д) податок на певний товар, що користується високим попитом;

е) податок на товар, що ввозиться з-за кордону.

114. Вкажіть, як впливає на величину позичкового проценту банку:

а) розмір позики;

б) термін позики;

в) ступінь ризику;

г) податкова політика держави.

115. Основне джерело доходів державного бюджету:

*а) податок на прибуток від виробництва;

б) податки з населення;

в) доходи від експортно-імпортних операцій.

116. Фіскальна політика держави виступає як:

а) бюджетно-податкове регулювання;

б) кредитно-грошове регулювання;

в) адміністративне регулювання.

117. Основною причиною дефіциту державного бюджету є:

а) нездатність держави збалансувати бюджет;

б) невідповідність потреб суспільства і наявних ресурсів;

в) неефективне виробництво.

118. Основним джерелом доходів місцевого бюджету є:

а) кредити банків;

*б) дотації з державного бюджету;

в) позики приватних осіб.

119. Акцизний збір є податок:

а) додатковий;

б) прямий;

* в) непрямий.

120. Податок з власників будівель відноситься до:

а) непрямих податків;

б) реальних податків;

* в) особистих податків.

121. Податок на доходи населення відноситься до:

а) прямих реальних;

*б) прямих особистих;

в) непрямих.

123. Із наведених видів податків виділіть прямі і непрямі:

а) акцизи;непр

б) податки на доходи фізичних осіб;пр

в) податок на прибуток підприємств;пр

г) мито;непр

д) майновий податок;

е) податок на додану вартість;непр

є) податок на спадщину;пр

ж) платежі по соціальному страхуванню.непр

124. Яка з наведених форм кредиту надається у вигляді товарів та послуг з відстроченням платежу:

а) банківський;

*б) комерційний;

в) споживчий;

г) державний;

д) міжнародний?

125. Яка з наведених форм кредиту надається у вигляді грошових позик:

*а) банківський;

б) комерційний;

в) споживчий;

г) державний;

д) міжнародний?

126. Як називають кредит, пов’язаний з наданням в оренду рухомого і нерухомого майна (машин, обладнання, приміщень) :

а) лізинговий;

б) іпотечний;

в) ломбардовий; г) споживчий?

127. Як називають кредит, що надається під заставу нерухомого майна, зокрема землі:

а) лізинговий;

*б) іпотечний;

в) ломбардний;

г) споживчий?

128. Облікову ставку кредиту встановлює:

а) уряд;

*б) національний банк;

в) комерційний банк.

129. Назвіть суб’єкти фінансових відносин:

а) грошові фонди;

б) прибуток, податки;

в) держава;

г) підприємства (фірми);

д) громадяни.

130. Назвіть об’єкти управління в системі суспільного виробництва:

а) галузеві міністерства і відомства;

б) економіка в цілому, або народне господарство;

в) сфери і галузі виробництва;

г) регіони, територіальні комплекси;

д) підприємства (фірми), господарські об’єднання;

е) окремі працівники підприємств (фірм);с

є) місцеві органи державної влади;

ж) органи управління підприємствами (фірмами);

з) трудові колективи підприємств (фірм).с

131. Назвіть суб’єкти управління в системі суспільного виробництва:

а) галузеві міністерства і відомства;

б) місцеві органи державної влади;

в) економіка в цілому, або народне господарство;

г) сфери і галузі виробництва;

д) органи управління підприємствами (фірмами);

е) трудові колективи підприємств (фірми);с

є) окремі працівники підприємств (фірм);с

ж) регіони, територіальні комплекси;

з) підприємства (фірми), господарські об’єднання.

132. Функціями управління є:

а) направляюча (орієнтації);

б) соціальна;

*в) координуюча;

г) психологічна;

д) стимулююча;

е) економічна.

133. Методами управління є:

а) економічні;

б) координуючі;

в) правові;

г) соціальні;

д) стимулюючі;

е) психологічні.

134. Назвіть організаційні форми управління підприємством (фірмою):

а) лінійна ;

б) функціональна;

в) співуправління;

г) лінійно-функціональна;

д) програмно-цільова;

е) самоуправління.

є) матрична;

ж) дивізіональна.

135. Виберіть правильне визначення процесу відтворення:

а) відновлення в незмінному стані системи виробничих відносин;

б) якісне вдосконалення факторів виробництва;

*в) безперервне повторення процесу виробництва.

136. Визначте, які моменти належать до процесу відтворення робочої сили:

а) споживання їжі;

б) культурний відпочинок;

в) перебування у дитячому садку;

г) професійна підготовка;

д) перебування у збройних силах;

е) виробнича діяльність.

137. Визначте, до якого підрозділу суспільного виробництва належать:

а) виробництво легкових автомобілів;

б) виробництво вантажних автомобілів;

в) виробництво меблів;

г) виробництво цукру;

д) виробництво борошна.

138. Вкажіть, яким повинен бути весь вироблений продукт І-го підрозділу в умовах розширеного відтворення порівняно з засобами виробництва, спожитими в обох підрозділах суспільного виробництва:

а) більшим;

б) дорівнювати їм;

в) меншим.

В умовах простого відтворення:

а) більшим;

б) дорівнювати їм;

в) меншим.

139. Фінансування охорони здоров’я – це:

*а) інвестиції в людський капітал;

б) зростання дефіциту держбюджету;

в) скорочення сфери матеріального виробництва;

г) розвиток споживчого ринку.

140. Порівняно з сукупним суспільним продуктом ІІ-го підрозділу весь національний доход суспільства яким повинен бути в умовах розширеного відтворення:

а) більшим;

б) дорівнювати йому;

в) меншим?

141. Суспільне відтворення включає:

а) відтворення навколишнього середовища;

б) відтворення корисних копалин;

*в) відтворення грошово-кредитних ресурсів.

142. Промисловий цикл в своєму рухові проходить чотири фази:

*а) криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

б) розподіл, обмін, нагромадження, споживання;

в) виробництво, розподіл, обмін, споживання.

143. Автор теорії довгих хвиль:

а) Пол Самуельсон;

б) Альфред Маршалл;

*в) М. Д. Кондратьєв.
144. Вкажіть, яким визначенням відповідають такі категорії: “спеціалізація”, “агропромислова інтеграція”, “агропромисловий комплекс”:

а) процес поглиблення міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків;

*б) якісно новий ступінь розвитку зв’язків сільського господарства із суміжними галузями;

в) збільшення кількості самостійних виробничих одиниць, розгалуження їхніх функцій

145. Назвіть правильне визначення орендної плати:

а) додатковий доход від земельної ділянки, що забезпечується шляхом підвищення родючості землі;

*б) частина доходу від земельної ділянки, яку одержує її власник від користувача;

в) додатковий доход від земельної ділянки, розташованої поряд із ринком збуту.

146. Вкажіть, яким визначенням відповідають такі категорії: “монопольна рента”, орендна плата”, “диференціальна рента І”, “диференціальна рента ІІ”:

а) надлишок над середнім прибутком, що є результатом особливих рідкісних якостей

реалізованої продукції;

б) частина доходу від земельної ділянки, яку одержує її власник від користувача;

в) додатковий доход від земельної ділянки, що забезпечується шляхом підвищення

родючості землі після внесення добрив;

г) додатковий доход від земельної ділянки, розташованої поряд із ринком збуту.

147. Земельна рента – це:

*а) орендна плата за користування земельною ділянкою;

б) ціна землі;

в) надлишок додаткового продукту, що сплачується землевласнику.

148. Вкажіть правильне визначення суті економічної інтеграції:

а) багатостороння угода про режим торговельних та фінансових операцій;

б) комплексне співробітництво між країнами;

*в) зближення та взаємопристосування національних економік, проведення

узгодженої економічної політики.

149. Вкажіть правильне визначення платіжного балансу:

а) кошторис валютних надходжень та платежів держави;

б) співвідношення між експортом і імпортом;

*в) співвідношення між доходами та платежами з державного бюджету.

150. Визначте інжинірингові послуги:

а) найсучасніші технології;

б) продаж науково-технічної інформації;

*в) підготовка і забезпечення процесу виробництва та реалізації товарів і послуг.

151. Світове господарство – це:

*а) сукупність національних господарств, зв’язаних між собою системою економічних

та інших міжнародних відносин;

б) система узгодження позицій країн з економічних питань;

в) міжнародна асоціація незалежних держав.

152. Які положення характеризують прямі закордонні інвестиції:

а) короткострокові кредити;

б) експортер капіталу володіє контрольним пакетом акцій;

*в) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують контроль над ними?

153. Які положення характеризують портфельні інвестиції:

*а) короткострокові кредити;

б) експортер капіталу володіє контрольним пакетом акцій;

в) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують контроль над ним?

154. Валюта – це:

*а) грошова одиниця держави;

б) чисто номінальні знаки, символи вартості;

в) банківські білети.


155. Валютний курс – це:

*а) офіційна ціна грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошових одиницях інших країн;

б) визначення співвідношення між попитом і пропозицією на грошовому ринку;

в) встановлення курсу цінних паперів.

156. Що дає країні конвертованість її валюти:

а) обіг валюти веде до її девальвації;

б) скорочує обіг грошей всередині країни;

*в) національний ринок стає привабливим для іноземного капіталу?

157. Торговельний баланс країни – це:

*а) співвідношення коштів за експорт та імпорт товарів і послуг;

б) зовнішньоторговельні розрахунки по експорту товарів;

в) зовнішньоторговельні розрахунки по імпорту товарів.

158. Чому сьогодні окрема країна не може існувати ізольовано від світо-господарських зв’язків:

а) можуть виникнути проблеми з міграцією робочої сили;

б) в країні може загальмуватися розвиток продуктивних сил;

*в) може зменшитися обсяг виробленого національного доходу?

159. Демпінг – це:

а) продаж товарів і послуг за монопольно високими цінами;

*б) продаж товарів і послуг за кордон за цінами, нижчими ніж у власній країні;

в) продаж товарів і послуг за кордон за цінами, вищими ніж у власній країні.

160. Основною причиною формування світового господарства є:

а) міжнародний поділ праці;

*б) індустріалізація народного господарства;

в) націоналізація промисловості.

161. Протекціонізм – це:

*а) економічна політика держави, спрямована на захист власних виробників;

б) політика держави, яка захищає свою територію;

в) політика держави, яка не робить ніяких економічних обмежень.

162. Інструментом зовнішньоторговельної політики країни є: а) платіжний баланс;

*б) митні збори;

в) попит і пропозиція.

163. Квота – це: а) надання грошей у позику;

*б) частка участі у виробництві, збуті, експорті або імпорті якогось товару;

в) один з видів операцій з цінними паперами.

164. Контракт – це:

а) тимчасовий договір кількох учасників якоїсь економічної операції;

) письмовий договір сторін, які мають взаємні обов’язки;

в) усний договір сторін про справу, яка їх цікавить.

165. В чому полягає суть глобальних проблем сучасності:

а) вони є однаковими для всіх країн і народів світу;

*б) вони зачіпають інтереси всіх країн і народів світу;

в) вони мають спільні ознаки?

166. Основною глобальною проблемою сучасності є: а) роззброєння;

б) ліквідація неграмотності;

в) освоєння багатств світового океану і космосу;

167. Назвіть основні ознаки глобальних проблем:

*а) мають загальносвітовий характер;

б) перебувають у процесі становлення;

в) породжують локальні конфлікти.

168. До глобальних проблем сучасності відносяться:

а) проблема забезпечення людей транспортом;

б) проблема забезпечення людства сировиною та енергією;

в) проблема забезпечення людей житлом, одягом.

*г) боротьба з голодом, хворобами.

169. Найгострішою глобальною проблемою сучасності є:

а) зменшення народжуваності;

*б) ліквідація бідності;

в) збереження миру.

170. Баланс відображає:

а) систему обміну на ринку;

б) умови розрахунку з фірмою;

*в) фінансове становище держави, компанії на відповідну дату.

171. Що таке реальна заробітна плата:

а) кількість товарів і послуг, які може людина придбати на суму нарахованої в бухгалтерії заробітної плати;

б) кількість грошей, які працівник отримує у касі;

в) кількість товарів та послуг, яку працівник може придбати на свій грошовий

заробіток при даному рівні цін після вирахування податків та інших відрахувань?

172. Найвищий ступінь соціального захисту населення гарантує:

а) добровільне індивідуальне медичне страхування;

б) добровільне групове медичне страхування;

*в) загальнодержавне соціальне медичне страхування;

г) приватне страхування.

173. Причиною виникнення товарного виробництва є:

а) зростання продуктивних сил у рабовласницькому суспільстві;

б) поява та розвиток міст у середньовіччі;

в) зародження світового ринку;

*г) економічне відокремлення виробників та поява приватної власності на засоби виробництва.

174. На думку Арістотеля гроші виникли:

*а) стихійно, на основі розвитку обміну;

б) як результат угоди між людьми;

в) по волі правителів держав.

175. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) у командній економіці встановлюються фіксовані ціни;

б) у ринковій економіці фіксовані ціни встановлюються на соціально значущі товари;

*в) фіксовані ціни переважають на ринку;

г) фіксовані ціни ведуть до дефіциту товару.

176. Термін «політична економія» ввів у науковий вжиток:

а) Ксенофонт;

б) А. Сєрра;

*в) А. Монкретьєн.

177. Меркантилісти виступали за:

*а) державне регулювання зовнішньої торгівлі;

б) не втручання держави в економічне життя;

в) пріоритетний розвиток сільськогосподарського виробництва.

178. Основним джерелом примноження національного багатства меркантилісти вважали:

а) сільське господарство;

б) зовнішню торгівлю;

в) працю.

179. Фізіократи вперше в економічній науці поставили питання про:

а) джерело багатства нації;

*б) критерії продуктивної праці;

в) наявність в економіці об’єктивних законів.

180. Що таке конкуренція:

*а) змагання між суб’єктами ринку за найбільш вигідні умови ринку;

б) диктатура покупця;

в) диктатура продавця?
181. «Невидима рука ринку» за А. Смітом це:

*А ) об’єктивні економічні закони, які діють незалежно від волі і бажання людей;

б) державне регулювання економічних процесів у ринковій економіці;

в) механізм узгодження економічних інтересів конкуруючих держав.

182. Що таке гроші: а) цінні папери;

б) паперові знаки, емітовані державним банком;

* в) особливий товар, який виконує роль загального еквіваленту при обміні інших товарів;

г) банківські папери?

183. К. Маркс визначав капітал як:

а) гроші та цінні папери;

*б) самозростаючу вартість;

в) нагромаджені засоби виробництва.

184. На пропозицію кого з економістів термін «політична економія» був замінений на «економікс»:

) А. Маршалла;

б) Дж. М. Кейнса;

в) Дж. Б. Кларка;

г) Е. Бем-Баверка?

185. Верхня межа ціни, визначена державою, застосовується:

а) для вимірювання ціни праці;

б) для стримування падіння цін на товари;

*в) для запобігання зростанню цін на товари;

г) для забезпечення рівності попиту і пропозиції на товари.

186. Назвіть причину написання Дж. М. Кейнсом «Загальної теорії занятості, процента і грошей»:

а) жорстке регулювання економіки з боку держави;

б) зростання монополії;

в) збільшення кількості грошей в обігу;

* г) необхідність виходу з глибокої кризи.

187. Біржові ціни застосовують:

а) на аукціоні;

б) в оптовій торгівлі;

*в) на фондових і товарних біржах;

г) на ринку медичних послуг.

188. На ринку медичних послуг існує такий метод ціноутворення:

*а) витратний метод «витрати виробництва плюс прибуток»;

б) ринкове ціноутворення;

в) конкурентне ціноутворення.

189. Охорона здоров’я є частиною:

а) матеріального виробництва;

*б) соціально-культурної сфери;

в) сфери комерційних послуг; г) некомерційного недержавного сектору.

190. Які з цих доходів можна віднести до тіньових: а) отримання лікарями премій;

б) отримання лікарями доходів від страхових компаній;

*в) оплата пацієнтами хірургічних операцій у державних закладах;

г) отримання лікарями доходів від підприємств за диспансеризаці працівників?

191. Дефляція - це:

*а) скорочення кількості грошей щодо їх необхідного обсягу;

б) процес, який супроводжує інфляцію та безробіття;

в) підвищення цін тільки на споживчі товари;

г) зростання дефіциту товарів.

192. Податок - це: а) процент на облігації;

*б) встановлена у законодавчому порядку частина доходів господарюючого

суб’єкта, вилучена на користь держави;

в) дивіденд на акції;

г) платіж з фонду заробітної плати.

193. Прогресивним вважається такий тип оподаткування, при якому ставка:

* а) збільшується у міру зростання доходу;

б) залишається незмінною незалежно від розмірів доходу;

в) знижується у міру зростання доходу;

г) спочатку підвищується, а потім знижується у міру зростання доходу.

194. Приватизація означає: а) повернення власності колишнім власникам;

б) викуп державою приватної власності;

в) перехід власності від однієї приватної особи до іншої;

*г) перехід державної власності до рук окремих фізичних або юридичних осіб.

195. Науково-технічний прогрес – це:

а) взаємодія людини і техніки;

*б) поступальний розвиток науки і техніки;

в) взаємодія людини і природи;

г) комплекс машин, технічних пристроїв, транспортних засобів.

196. Науково-технічна революція – це: а) якісно новий стан в організації виробництва;

* б) якісно новий стан в перетворенні матеріальної основи суспільства;

в) застосування діючих технологій, обладнання у виробництві;

г) механізація і автоматизація виробництва.

197. Економічне зростання – це: а) збільшення випуску продукції:

б) розширення асортименту продукції;

*в) кількісний та якісний розвиток виробництва і поліпшення його структури;

г) розширення виробничої і невиробничої сфер діяльності.

198. Екологія – це:

а) наука про взаємодію людини і техніки;

*б) наука про взаємодію між живими організмами і середовищем їх проживання та закономірності взаємодії природи і суспільства;

в) наука про технічні і економічні сторони життя суспільства;

г) наука про розвиток природи.

199. Показниками соціальної орієнтації економічного зростання є:

*а) зростання реальних доходів населення;

б) зростання виробничих фондів;

в) зростання фонду нагромадження.

200. Профіцит державного бюджету виникає у разі, якщо:

а) витрати держави збільшуються;

б) витрати держави зменшуються;

*в) сума доходів перевищує суму витрат за один рік;

г) доходи держави збільшуються.
написать администратору сайта