Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Социология
Политология
История
Информатика
Физика
Вычислительная техника
Математика
Искусство
Культура
Энергетика
Промышленность
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Строительство
Механика
Начальные классы
Доп
образование
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Классному руководителю
Другое
Дошкольное образование
Казахский язык и лит
Физкультура
Школьному психологу
Технология
География
Директору, завучу
Иностранные языки
Астрономия
Музыка
ОБЖ
Социальному педагогу
Логопедия
Обществознание

Крок2 неорг.хім.. Основні поняття і закони хімії Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок


Скачать 0.73 Mb.
НазваниеОсновні поняття і закони хімії Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок
АнкорКрок2 неорг.хім..doc
Дата21.09.2017
Размер0.73 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаКрок2 неорг.хім..doc
ТипЗакон
#8872
страница1 из 10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Зміст електронного посібника з неорганічної хімії для самопідготовки студентів фармацевтичного факультету


Розділ 1. Основні поняття і закони хімії. . Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок.
Розділ 2. Класифікація та закономірності перебігу хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка. Кінетика та каталіз.
Розділ 3. Розчини. Теорія електролітної дисоціації. Гідроліз солей. рН. Колігативні властивості розчинів. Осмос.
Розділ 4. Окисно-відновні процеси.
Розділ 5. Метали. Неметали. Класи неоганічних сполук.

Комплексні сполуки.

Розділ 1. Основні поняття і закони хімії. . Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок.
Базові тестові завдання кафедри:
1.Густина деякого газу за воднем становить 22.Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу цього газу:

А.*44

В.11

С.15

D.8

Е.66
2.Обчисліть і вкажіть об’єм,який за нормальних умов займає СО2,маса якого становить22 г:

А.*11,2л

В. 22,4л

С. 5.6л

D. 44,8л

Е . 33,6л
3.Обчисліть і вкажіть об’єм кисню,який витратиться на спалювання метану,об’єм якого становить 40м3:

А.*80м3

В.40 м3

С.20 м3

D.10 м3

Е.60 м3
4.Вкажіть кількість нейтронів у ядрі нукліду 31Р:

А.*16

В.15

С.46

D.14

Е.40
5.Вкажіть чим кількісно відрізняються атоми ізотопів одного й того ж елемента:

А. *кількістю нейтронів

В.зарядом ядра

С.кількістю протонів

D.кількістю електронів

Е.кількістю нейтронів і протонів
6.Вкажіть,як змінюються металічні властивості елементів у ряду Be-Mg-Ca-Sr:

А. *посилюються

В.не змінюються

С.послаблюються

D.спочатку посилюються,а потім послаблюються

Е. спочатку послаблюються,а потім посилюються

Тестові завдання з банку даних ,,Крок 1’’ 2008:

1. Чому дорівнює максимальна валентність нітрогену з урахуванням донорноакцепторного механізму утворення кова­лентного зв'язку?

А.* 4 В. 2 С.5 D.1

Е.3
2. Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного типу хімічного зв'язку?

А. * H2 В. KCl С. KI D. H2S Е. NH4Cl


Тестові завдання з банку даних ,,Крок 1’’ 2007:

1. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо цього густина за воднем дорівнює 20?

А. *40 г/моль

В. 10 г/моль

С. 20 г/моль

D. 30 г/моль
2. Молярна маса еквівалентну для кальцій гідроксиду (М(Са(ОН)2) = 74 г/моль) дорівнює:

А.*37 г/моль

В. 19 г/моль

С.32 г/моль

D. 74 г/моль
3. Атомний номер хімічного елемента характеризує:

А.* Кількість протонів у ядрі атома.

В. Кількість нейтронів у ядрі атома.

С. Кількість нуклонів у ядрі атома.

D. Кількість нейтронів і протонів у ядрі атома.
4. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо цього густина за воднем дорівнює 15?

A. *30 г/моль

B. 7,5 г/моль

C. 15 г/моль

D. 45 г/моль

E. 60 г/моль
5. Молярна маса еквівалентну для сульфатної кислоти (М(Н24) = 98 г/моль) дорівнює:

A. *49 г/моль

B. 98 г/моль

C. 32 г/моль

D. 196 г/моль

E. 25,5 г/моль

6. Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

А.*H2

В. SiO2

С.FeCl3

D. H2S
7. Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?

А.*Br, O, P

В. Cl, Ca, O

С. N, Al, Cd

D. K, Ca, Ni
8. Вкажіть ступінь окиснення Сульфуру, якому відповідає октет електронів на зовнішньому електронному рівні:

А.*-2

В. +2

С. +4

D. +6
9. Вкажіть валентність атому Карбону в молекулі карбон (II) оксиду:

А.*3

В. 4

С. 5

D. 1
10. Посилення металічних властивостей у головних підгрупах ПС зверху вниз зумовлено:

А.* збільшенням радіуса атома.

В. збільшенням атомного номера.

С. збільшенням атомної маси.

D. збільшенням нуклонного числа.
11. Який хімічний звязок в молекулі хлору?

А.*Ковалентний неполярний

В. Йонний

С. Водневий

D. Ковалентний полярний
12. Водневі сполуки якого з наведених елементів можуть утворювати водневі зв’язки?

А. *F

В. С;

С. Si;

D. P;
13. У який з наведених молекул ступінь окиснення дорівнює нулю, а валентність дорівнює одиниці?

А. *H2;

В. HCl;

С. NH3;

D. N2
14. Подібність за будовою елементів алюмінію та бору визначається:

A. * однаковим числом валентних електронів на зовнішньому енергорівні

B. структурою передостанніх електронних шарів

C. розмірами атомів

D. наявністю вакантних d-орбіталей

E. однаковою хімічною активністю
15. Гомолітичний розрив - це:

A. * руйнування зв’язуючої електронної пари між атомами з утворенням радикалів

B. іонізація

C. асоціація

D. руйнування зв’язуючої електронної пари між атомами з утворенням йонів

E. руйнування зв’язуючої електронної пари між атомами з утворенням нових атомів
16. Максимальна ступінь окислення елемента, як правило, дорівнює:

A. * номеру групи в періодичній системі

B. номеру підгрупи в періодичній системі

C. номеру періода

D. номеру ряду

E. різниці між позитивним ступенем окиснення та цифрою 8
17. Механізм водневого зв’язку зводиться до:

A. * донорно-акцепторної взаємодії між атомом гідрогену і атомом більш електронегативного елементу

B. електростатичного притягання протилежно заряджених йонів

C. утворення "електронного газу"

D. донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з одноковою електронегативністю

E. дисперсійної взаємодії
18. Яке квантове число характеризує власний внутрішній рух електрона?

A. * Спінове

B. Магнітне

C. Головне

D. Орбітальне

E. Азимутальне
19. Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей в межах енергетичного підрівня визначає:

A. * Правило Хунда

B. Принцип Паулі

C. Перше правило Кнечковського

D. Друге правило Кнечковського

E. Закон Мозлі
20. Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову структуру молекул?

A. * Напрямленість

B. Насичуваність

C. Полярність

D. Поляризованість

E. Енергія
21. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають збудженому стану?

A. * 1S2 2S22P6 3S13P3

B. 1S2 2S22P6 3S23P5

C. 1S2 2S22P3

D. 1S2 2S22P5

E. 1S2 2S22P6 3S23P4
22. Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?

A. *Йонний

B. Ковалентний неполярний

C. Водневий

D. Ковалентний полярний

E. Металічний
23. Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

A. *N2

B. CO2

C. AlCl3

D. H2S

E. NaCl
24. Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?

A. *Cl, S, N

B. Cl, Mg, O

C. Al, S, N

D. Na, Ca, Fe

E. Fe, Cu, Cr
25. Які значення приймають квантові числа n (головне) і l (орбітальне) для електрону, що знаходиться на 4-d- енергетичному рівні?

A. *n = 4; l = 2.

B. n = 4; l = 3.

C. n = 3; l = 2.

D. n = 4; l = 1.

E. n = 3; l = 1.
26. Ковалентний і донорно-акцепторний зв’язки утворені за рахунок спільної електронної пари. Які електрони можуть брати участь в утворені ковалентного хімічного зв’язку?

A. *Електрони зовнішніх енергетичних рівнів з антипаралельними спінами.

B. Електрони внутрішніх енергетичних рівнів.

C. Електрони зовнішніх і внутрішніх енергетичних рівнів

D. Тільки спарені електрони зовнішніх рівнів з паралельними спінами

E. Тільки спарені електрони внутрішніх енергетичних рівнів з паралельними спінами.

27. Хімічна природа, електрона конфігурація та характер хімічного зв’язку визначають властивості хімічних сполук, включаючи їхню фізіологічну активність. Укажіть серед перелічених сполук у якої є полярний ковалентний зв’язок.

A. *HCl (газ);

B. NaBr;

C. CaCl2;

D. I2;

E. O2;
28. Хімічні елементи поділяються на s, p, d и f-елементи в залежності від того, яка орбіталь для нього заповнюється. Назвіть першій елемент в періодичній системі Д. І. Менделєєва, у якого на зовнішньому рівні один р-електрон.

A. *Бор;

B. Берилій;

C. Германій;

D. Фтор;

E. Кремній;
29. Яка електронна формула відповідає елементу 3-го періоду 4 -ої групи:

A. *3s23p2

B. 3s23p2

C. 3s23p4

D. 4s24p2

E. 3s23p1
30. Одночасно іонний та ковалентний зв'язки має речовина:

A. *NH4NO3

B. H2S

C. N2O5

D. N2

E. NH3
31. Вкажіть фактор,який визначає періодичність змін властивостей елементів:

A. *заряд ядра

B. ступінь окиснення

C. валентність

D. атомний радіус

E. електронегативність
32. Вкажіть електрону формулу вуглецю в збужденому стані:

A. *1s22s12p3

B. 1s22s22p2

C. 1s22s22p0

D. 1s22s22p4

E. 1s22s22p6
33. Яка з наведених сполук утворена за рахунок тільки ковалентних і йонних зв’язків?

A. *CaSO4

B. NH4Cl

C. CaCl2

D. CH3COOH

E. NH3
34. Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать до р-елементів?

A. *S, P, Cl

B. K, Ca, Sc

C. Be, Mg, Al

D. Mn, Br, Mo

E. P, S, Cr

36. Ряд неорганічних і органічних лікарських засобів містять атоми елементів з’єднані ковалентним полярним типом хімічного зв’язку. У яких з наведених сполук присутній тільки цей тип зв’язку?

A. *H2SO4

B. NaCl

C. NH4Сl

D. O2

E. CH3COOK
37. Яке квантове число характеризує власний внутрішній рух електрона?

A. * Спінове

B. Магнітне

C. Головне

D. Орбітальне

E. Азимутальне

41. Між молекулами води існують наступні типи зв'язків:

A. * Водневі

B. Ковалентні

C. Ковалентні та йонні

D. Йонні

E. Металічні
42. Атомний і йонний радіуси в ряду О-S-Se-Te закономірно:

A. * Зростають

B. Зменшуються

C. Зменшуються, а потім зростають

D. Зростають, а потім зменшуються

E. Не змінюються
43. Гібридизація однієї s- і двох р-орбіталей приводить до утворення трьох sр2-гібридизованих орбіталей. Вкажіть кут між цими орбіталями:

A. *1200

B. 1800

C. 1090

D. 900

E. 104,50
44. Яка з наведених сполук утворена лише за рахунок йонного типу зв’язку?

A. *Na2S

B. NH4Cl

C. HCl

D. CH3COOH

E. PH3
45. Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до s-елементів?

A. *K, Ca, Ba

B. S, P, Cl

C. Be, Mg, S

D. Mn, Br, Mo

E. P, S, Cr
46. Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до p-елементів?

A. *P, О, S

B. Na, P, Cl

C. Ca, Mg, Fe

D. K, Br, Ba

E. Be, Ca, S
47. Ряд неорганічних і органічних лікарських засобів містять атоми елементів з’єднані ковалентним полярним типом хімічного зв’язку. У яких з наведених сполук присутній тільки цей тип зв’язку?

A. *H2S

B. NH4I

C. KBr

D. N2

E. CH3COOK
48. Яка з наведених сполук утворена лише за рахунок ковалентного типу хімічного зв’язку?

A. *HCl

B. KClO

C. Na2S

D. CH3COOK

E. NH4Cl
49. Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного типу хімічного зв’язку?

A.2

B. KCl

C. NH4Cl

D. KI

E. H2S.
50. Серед лужних металів величина енергії іонізації найбільша у:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
написать администратору сайта