Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Социология
Политология
История
Информатика
Физика
Вычислительная техника
Математика
Искусство
Культура
Энергетика
Промышленность
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Строительство
Механика
Начальные классы
Доп
образование
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Классному руководителю
Другое
Дошкольное образование
Казахский язык и лит
Физкультура
Школьному психологу
Технология
География
Директору, завучу
Иностранные языки
Астрономия
Музыка
ОБЖ
Социальному педагогу
Логопедия
Обществознание

СТРАХУВАННЯ. Міністерство освіти і науки України


Скачать 1.04 Mb.
НазваниеМіністерство освіти і науки України
АнкорСТРАХУВАННЯ.doc
Дата30.10.2017
Размер1.04 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаСТРАХУВАННЯ.doc
ТипДокументы
#9973
страница1 из 14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Посібник до вивчення дисципліни

«СТРАХУВАННЯ»

2013

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Посібник до вивчення дисципліни

«Страхування»

Дніпропетровськ

2013

УДК 368(075.8)

ББК 65.271я73

Рецензенти: канд. екон. наук, проф. Ж.М. Чабаненко

д-р. екон. наук, проф. Ю.В. Орловська

Михайленко О.Г. Посібник до вивчення дисципліни «Страхування». – Дн-ск: Видавництво «КИТ», 2013. – 156 с.

У посібнику з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування. У посібнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.

Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Посібник містить плани семінарських занять, питання для обговорення, теми доповідей, завдання до самостійної роботи студентів, тести для самоперевірки, а також термінологічний словник.

Видання розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слу­хачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Рекомендовано до друку Вченою Радою факультету «Міжнародна економіка»

(протокол № від ________________________ р.)

Навчальне видання
Автор: Михайленко О.Г.
Посібник до вивчення дисципліни «Страхування»
Друк лазерний. Ум. друк. арк. 9,75 Папір офсетний. Обл. – вид. арк.12,56

Підписано до друку 25.08.2013 Формат 60х84/16.

Тираж 100 пр Зам. № 578

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 4.

Видавництво «КИТ»
© Михайленко О.Г., 2013

© ДНУ, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, 2013

ПЕРЕДМОВА
Механізм захисту від несприятливих випадкових явищ за допомогою страхування усвідомлений підприємцями як найбільш оптимальний, інтерес до нього високий. Страхування розглядають як галузь знань у рамках динамічного розвитку, з різноманіттям проблематики, потребою в нових теоретичних і практичних узагальненнях.

Перспективи розвитку вітчизняного страхування і його зростаючий вплив на економіку очевидні: в даний час це один із стратегічних чинників ефективного функціонування і успішного розвитку фінансово-господарських стосунків у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна до безлічі всіляких рис, що вимагають страхового захисту, для організації і проведення якого майбутнім економістам необхідне знання основ страхової діяльності.

Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України. Важливою є роль страхування щодо стимулювання розвитку ринкових відносин, ділової активності та поліпшення інвестиційного клімату в країні. Механізм функціонування страхового бізнесу в Україні супроводжується кризовими явищами та є недосконалим через низку проблем, що гальмують його розвиток, успішне вирішення яких вимагає відповідного методичного, організаційного і кадрового забезпечення. З огляду на це, все більшого значення набуває теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців в галузі фінансів та страхової справи зокрема.

Дисципліна «Страхування» є однією з профілюючих дисциплін в програмі підготовки фахівців за напрямом «Міжнародна економіка» та професійно-орієнтованою дисципліною в програмах підготовки фахівців інших економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах.

Мета її вивчення полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичних навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання ризиків у практичній діяльності. Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами базових знаннях в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, фінансів, обліку і аналізу, достатній математичній та статистичній підготовці.

Для досягнення мети в процесі викладання дисципліни передбачається вивчення сутності й ролі страхування, організації розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вміння аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі формування, розподілу й використання страхових фондів.

Інструктивно-методичний матеріал до семінарських занять
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування
Ключові слова: страхування, страховий захист, страхові фонди, самострахування, взаємострахування, комерційне страхування, функції страхування, превенція, принципи страхування, франшиза, контрибуція, суброгація, диверсифікація, страховий випадок, страховий ризик.
План практичного заняття

1. Необхідність та сутність страхового захисту суспільного виробництва.

2. Страховий фонд: основні форми організації та джерела формування.

3. Виникнення та розвиток страхування.

4. Сутність, основні функції та принципи страхування.

5. Роль страхування в економічному житті та забезпеченні життєдіяльності людини.

6. Аналіз господарських ситуацій та вирішення тестових завдань.
Питання для самоконтролю

1. Необхідність страхового захисту суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей.

2. Що таке страхування та яка його економічна природа?

3. Як ви розумієте необхідність страхування?

4. У чому полягає сутність страхового захисту?

5. Охарактеризуйте категорію страхового інтересу та поняття повного і часткового інтересу.

6. Як реалізується принцип еквівалентності відносин суб’єктів у страхуванні?

7. Виникнення та етапи розвитку страхування.

8. Основні функції страхування.

9. Назвіть принципи страхування.

10. Поясність необхідність франшизи в страхуванні.

11. Що являє собою франшиза?

Назвіть види франшизи та їх відмінності.

12. Визначте передумови розвитку та існування страхового ринку.

13. Що Ви розумієте під страховим фондом?

14. Назвіть найбільш поширені форми страхового фонду та джерела їх формування.

15. На яких принципах здійснюється страхова діяльність?

16. Назвіть спільні риси і відмінності між економічними категоріями: страхування», «кредит», «фінанси».

17. Що таке страхова сума?

18. Дайте визначення понять «страховий платіж» та «страхове відшкодування».

19. Назвіть основні системи страхування.
Завдання для самостійної роботи

1. На прикладах життєвого досвіду довести необхідність страхового захисту.

2. Сформулювати мету та сутність страхового захисту.

3. Визначити за яких обставин і в якій формі виникло страхування.

4. Виділити особливості механізму страхування Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

5. Використавши навчальну літературу, визначити, в якій країні та коли виникло страхування життя.

6. Розкрити зміст функцій страхування.

7. Перерахувати та розкрити зміст принципів страхування.

8. Визначити, у чому суть умовної та безумовної франшизи.

9. Визначити та пояснити сутність превенції.

10. Визначити, у чому виявляється взаємозв’язок понять “предмет страхування”, “об’єкт страхування”, “майновий інтерес”.

11. Надати приклади ролі страхування у сучасній економіці.
Теми рефератів та доповідей

1. Передумови виникнення страхування.

2. Особливості середньовічного страхування.

3. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан.

4. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній і зарубіжній літературі.

5. Передумови становлення класичного страхування в Україні.

6. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства.

7. Основні принципи страхування.

8. Роль страхування в забезпеченні захисту майнових інтересів громадян.

9. Функції страхування в умовах соціально-економічного розвитку України.

10. Страхування як ринковий механізм забезпечення стабілізації економіки.

11. Перспективи розвитку страхування в ринковій економіці.

Тестові завдання
Тести 1.1

1. Які причини виникнення та існування страхування?

а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику.

2. Що з наведеного складає зміст категорії страхового захисту?

а) спосіб локалізації небезпечних об’єктів;

б) економічні відносини щодо попередження, усунення, локалізації та відшкодування збитків унаслідок несприятливих подій;

в) механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами;

г) збільшення товарних запасів у зв’язку з впливом чинника сезонності.

3. До сукупного страхового фонду суспільства не належать:

а) централізовані натуральні та грошові фонди держави;

б) амортизаційні фонди;

в) нецентралізовані резервні фонди підприємств і амортизаційні фонди;

г) фонди, створені методом страхування, та натуральні резерви підприємств.

4. Вияви позитивного впливу страхування на розвиток економіки – це такі:

а) страхування надає впевненість у розвитку бізнесу;

б) створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій;

в) страхування дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію економічної безпеки;

г) страхування забезпечує виконання державних податків;

д) всі відповіді правильні.

5. У яких формах існує сукупний фонд страхового захисту?

а) резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств;

б) резервних фондів підприємств;

в) кредитів банку;

г) статутного фонду.

6. Які функції виконує страхування?

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну;

г) фіскальну та економічну.

7. Виділіть характерні ознаки страхування:

а) обов’язковий характер настання страхових випадків;

б) замкнута розкладка збитку, перерозподіл його в просторі й

часі, відшкодування збитків, випадковий характер виникнення;

в) розподільчий характер відносин і формування фондів грошових коштів;

г) платоспроможність, поверненість та цільовий характер використання грошових коштів.

8. Оберіть варіант відповіді, у якому найповніше розкривається зміст категорії страхового захисту:

а) нагромадження та розподіл грошових ресурсів для здійснення заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків;

б) здійснення запобіжних заходів щодо зменшення страхового ризику;

в) фінансова допомога юридичним і фізичним особам при настанні страхової події;

г) грошова компенсація, яку може отримати юридична або фізична особа при настанні страхової події.

9. В яких формах виникли перші страхові організації?

а) товариства взаємного страхування;

б) приватні товариства;

в) акціонерні страхові товариства;

г) державні страхові організації.

10. Який із варіантів відповідей не відноситься до функцій страхування?

а) страховий інтерес, суброгація;

б) превентивна, ощадна, ризикова;

в) створення страхових фондів та інвестування коштів;

г) всі відповіді правильні.

Тести 1.2

1. Найважливіші функції страхування такі:

а) фіскальна, регулююча, розподільна;

б) стимулююча, перерозподільна, контрольна;

в) відновлювальна, попереджувальна, ощадна, контрольна;

г) ризикова, ощадна, запобіжна.

2. Страховик – це:

а) юридична особа, яка згідно з чинним законодавством бере на себе відповідальність по відшкодуванню збитків та має ліцензію на ведення страхової діяльності;

б) юридична особа, яка здійснює страхування на підставі договору зі страхувальником;

в) фізична або юридична особа, що сплачує страхові платежі згідно договору страхування;

г) фізична або юридична особа, яка отримує відшкодування при настанні страхового випадку.

3. Страховий випадок – це:

а) подія, яка фактично відбулася у зв’язку з настанням стихійного лиха або нещасного випадку.

б) дожиття фізичної особи до обумовленої договором страхування події.

в) подія, настання якої не передбачено договором страхування.

г) подія, при настанні якої страховик зобов’язаний сплатити страхове відшкодування страхувальнику.

4. Страхувальник – це:

а) фізична особа, яка має право укладати договір страхування;

б) юридична особа, яка згідно з договором страхування зобов’язана відшкодувати збитки потерпілим;

в) юридична особа або дієздатний громадянин, що укладає договір страхування;

г) будь-яка особа, на чию користь укладений договір страхування.

5. Страхування – це вид:

а) суспільно-політичних відносин між державою і громадянами;

б) майнових відносин між страховиками і страхувальниками;

в) грошових відносин між учасниками страхування;

г) цивільно-правових відносин між страховиками і страхувальниками у зв’язку з відшкодування збитків юридичним або фізичним особам.

6. Страховий платіж – це:

а) виплата страховикам страхової суми у особистому страхуванні;

б) виплата страхового відшкодування страхувальнику;

в) плата за страхові послуги страховика згідно з договором стра-

хування;

г) сума, на яку страхується об’єкт за законом або договором.

7. Яким узагальнюючим поняттям можна назвати страхові внески і страхові премії?:

а) страхове відшкодування;

б) страхові тарифи;

в) страхові платежі;

г) страхові ставки.

8. Принцип суброгації передбачає:

а) накопичувальний характер договорів страхування;

б) відшкодування конкретних збитків конкретній особі;

в) перехід до страховика, який сплатив страхове відшкодування,права вимоги до винної у збитках особи;

г) високу довіру між страхувальником і страховиком.

9. Принцип контрибуції передбачає:

а) поширення активності страховика за межі окремого ризику;

б) відшкодування страховиком фактичних збитків за мінусом франшизи;

в) можливість розподілу витрат із відшкодування збитків між страховиками, які несуть відповідальність перед одним і тим самим страхувальником;

г) прийняття ризику страховиком в залежності від своїх фінансових можливостей.

10. До принципів страхування відносяться:

а) франшиза, суброгація, прибутковість;

б) контрибуція, страховий ризик, максимальна сумлінність;

в) обов’язковість, конкурентоспроможність;

г) комерційний розрахунок, добровільність.

11. Страхова виплата – це:

а) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

б) періодичний внесок страхувальника;

в) грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшкодування збитків страхувальника;

г) грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування.

12. Страхова сума – це:

а) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

б) періодичний внесок страхувальника;

в) грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшкодування збитків страхувальника;

г) грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування.

13. Розвиток незалежних один від одного видів страхування – це:

а) денонсація;

б) диверсифікація;

в) контрибуція;

г) суброгація.

14. Франшиза – це:

а) збитки страхувальника, що підлягають відшкодуванню;

б) збитки страхувальника, що не підлягають відшкодуванню;

в) частина збитків страхувальника, яка навмисне не відшкодовується страховиком;

г) частина збитків страхувальника, яка не підлягає відшкодуванню згідно договору страхування.

15. Превентивна функція страхування проявляється у::

а) відшкодуванні збитків страхувальника;

б) не відшкодовуванні збитків страхувальника;

в) проведенні заходів щодо запобігання збитків страхувальника;

г) відшкодуванні збитків страхувальника не в повному обсязі.
Тести 1.4

1. Що з наведеного далі охоплюється поняттям «страховий захист»?

а) здійснення заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;

б) фінансування витрат на боротьбу із страховою подією;

в) відшкодування збитків, нанесених стихійним лихом;

г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва.

2. Який фонд входить до складу сукупного фонду страхового захисту?

а) резервні фонди підприємств;

б) кредити банків;

в) іноземні інвестиції;

г) немає правильної відповіді.

3. В яких формах виникли перші страховики?

а) товариства взаємного страхування;

б) страхового товариства з повною відповідальністю;

в) акціонерного страхового товариства;

г) державної страхової

організації.

4. Який з перелічених нижче видів страхування виник першим?

а) страхування життя;

б) страхування від вогню;

в) страхування морських суден;

г) страхування сільськогосподарських тварин від загибелі;

д) страхування від нещасних випадків;

е) страхування вантажів;

ж) страхування ритуальних витрат.

5. Виберіть принцип страхування з наведеної далі інформації.

а) максимальна сумлінність сторін страхового договору;

б) суброгація;

в) форма власності на об'єкт страхування;

г) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

д) повна сплата страхових премій;

е) відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

6. Яке поняття характеризує наведене визначення:

→Сукупність економічних відносин між його учасниками із приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду й використання його для відшкодування збитку й виплати страхових сум.

→Страхова організація (державна, акціонерна, приватна), вона організує формування і використання страхового фонду; виробляє умови страхування, приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або виплатити страхову суму страхувальнику при настанні страхового випадку (події).

→Фізична (окремі частки громадяни) або юридична особа, яка укладає договір страхування зі страховиком.

→Документ або група документів, оформлених у встановленому порядку, що підтверджують факт, обставину й практику страхового випадку.

→Позаштатний працівник страхової організації, що від імені й з доручення страховика містить договори страхування.

→Плата страхувальника за страхування, що він зобов'язаний внести страховикові відповідно до договору страхування або законом, інакше кажучи, це плата за страхову послугу.

→Сума виплати в покриття збитку при майновому страхуванні й страхуванні громадянської відповідальності страхувальника за матеріальний збиток перед третіми особами.

→Обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування.
Завдання для аналізу ситуацій
Завдання 1. Розрахувати прибуток підприємця при створенні власного резерву коштів та при зверненні до послуг страхової компанії в разі наміру фірми зайнятись виїзною торгівлею. Зробити висновок про доцільність страхування в даній ситуації.

Вихідні дані:

− капітал фірми 60 тис. грн;

− придбання автомобіля вартістю 20 тис. грн;

− на закупівлю товару та створення власного резерву спрямовуються 40 тис. грн;

− ставка річного депозиту при розміщенні власного резерву в банку – 15 %;

− середньоденний прибуток 500 грн протягом 250 днів;

− вартість страхового захисту автомобіля становить 8 % страхової суми.

Завдання 2. Визначити економічну доцільність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і величину заощаджених коштів на підставі таких даних:

1) страхова сума для третьої (потерпілої) особи:

− за збитки життю і здоров’ю – 51500 грн;

− за майнові збитки – 25000 грн;

2) страховий платіж за страхування цивільної відповідальності

власника автомашини ГАЗ-3110 “Волга” – 348 грн 20 к;

3) збитки внаслідок ДТП:

− за травми двох осіб – 820 грн;

− за ремонт пошкодженого автомобіля – 4600 грн.

Завдання 3. Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту свого об’єкта – самострахування чи страхування згідно з такими даними:

1) вартість об’єкта – 100 тис. грн; страховий тариф – 2 %;

2) збитки за попередні роки: 2006 р. – 1000 грн; 2007 р. – 2000 грн;

2008 р. – збитків не було;

3) витрати часу на визначення збитку і виплату страхового відшкодування – 3 дні;

4) витрати часу на відновлення пошкодженого об’єкта – 1 день.

Завдання 4. Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту автомобіля – самострахування чи страхування згідно з такими даними:

1) вартість автомобіля – 50 тис. грн. Страхові тарифи на випадок:

− пошкодження в ДТП – 2 %;

− пошкодження стихійним лихом – 0,2 %;

− крадіжки – 8 %;

2) середня вартість ремонту автомобіля подібного класу після ДТП і дії стихійних сил – від 8 до 10 тис. грн;

3) витрати часу на визначення збитку, складення документації і виплату страхового відшкодування – 7 днів;

4) витрати часу на ремонт пошкодженого автомобіля – 6 днів.

Завдання 5. Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8200 грн, який вони застрахували свого часу на суми відповідно: 6500 грн; 8000 грн; 8200 грн; франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5 %, у третього – умовною, в розмірі 8 %.

Задача 6. Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 300 тис. грн, умовна франшиза – 20 %.

Визначити розмір відшкодування, якщо збиток становить:

а) 40 тис. грн;

б) 160 тис. грн;

в) 60 тис. грн.
Задача 7.Страхова сума становить 2 500 грн., умовна франшиза – 20% від страхової суми. Розмір збитків – 450 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 8. Страхова сума становить 5 100 грн., безумовна франшиза – 20% від страхової суми. Розмір збитків – 1 200 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 9.Договором страхування майна між страховиком і страхувальником передбачено використання франшизи. Страхова сума становить 500 тис. грн. Розмір умовної франшизи – 15%. Збитки страхувальника внаслідок страхової події визначені в сумі 95 тис грн. В якому розмірі страховик повинен сплатити страхове відшкодування в даному випадку, а також при збитках в сумі 60 тис. грн.?

Визначте розмір страхового відшкодування при тих же умовах, але якщо франшиза буде безумовною.

Задача 10.ТОВ «Агротекс» застрахувало майно вартістю 150 000 грн. на суму 80000 грн. У результаті експлуатації сталася аварія. Експертна комісія визнала випадок страховим і оцінила збитки в розмірі 20 000 грн. Розрахуйте суму страхового відшкодування за умови, що майно було застраховано за:

1) системою страхування за дійсною вартістю майна;

2) пропорційною відповідальністю;

3) системою першого ризику.

Визначте розмір страхового відшкодування, якщо:

− умовна франшиза становила 10% від страхової суми;

− безумовна франшиза становила 15% від страхової суми.

Задача 11.Автомобіль вартістю 90 000 грн. застраховано за пропорційною відповідальністю на 80%. У результаті страхового випадку збитки встановлені в обсязі 17 100 грн. Визначте розмір страхового відшкодування, якщо страховим договором передбачена безумовна франшиза 10% від страхової суми.

Задача 12.Розрахуйте виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 80 000 грн., який вони застрахували на суми відповідно: 70 500; 75 000; 80 000 грн. Франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5%, у третього – умовною в розмірі 8%.
Термінологічний словник
Диверсифікація – можливості здійснення діяльності поза межами основного бізнесу. У страхуванні диверсифікація означає можли вості займатися і іншою діяльністю, ніж страхова, що переважно законодавством не дозволяється. Значною мірою диверсифікація здійснюється через інвестиційні операції страхових компаній.

Збиток страховий – фактична сума втрати (шкоди), яку зазнав страхувальник в результаті настання страхового випадку, що підлягає відшкодуванню страховиком.

Контрибуція – вимога однієї страхової компанії до іншої або інших компаній розподілити між собою виплату страхового відшкодування у випадку страхування одного і того ж об’єкта одночасно кількома компаніями однакових ризиків.

Об’єкт страхування – конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи, котрому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією.

Отримувач страхового відшкодуван ня, або страхової суми фізична чи юридична особа, яка за умовами страхування має право на отримання відповідних грошових засобів.

Перестрахування – передача однією страховою компанією іншій частини своїх зобов’язань згідно з укладеними договорами. Одночасно із зобов’язаннями передається частина отриманих платежів. При настанні страхової події частину збитків відшкодовує компанія, в котрій перестраховане це зобов’язання.

Превентивні заходи у страхуванні – комплекс заходів, здійснюваних страховиком або за його рахунок, пов’язаних із запобіганням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. П. з. випливають із сутності страхування, його превентивної функції.

Регрес – право страховика на висування в межах фактично сплаченої страхувальникові суми страхового відшкодування претензії до третьої сторони, яка винна в страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за заподіяну шкоду.

Ризик страховий – ймовірна подія чи сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування.

Ризикова премія – частина страхової премії, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.

Ризик-менеджмент – систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності з метою вжиття заходів, спроямованих на вирішення проблеми ризиків. Р.м. охоплює аналіз ступеню захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за розвитком ризику, вжиття заходів щодо запобігання або зменшення ризику.

Репресивні заходи у страхуванні – боротьба зі стихійним лихом (повінь, пожежа, снігові замети) чи іншим ризиком з метою зменшення розмірів втрат від знищення або пошкодження застрахованих об’єктів.

Самострахування – метод створення децентралізованих страхових фондів будь-яким господарюючим суб’єктом з метою забезпечення безперервності виробництва. С. забезпечує покриття невеликих збитків. Щодо середніх та великих збитків С. виявляється в застосуванні страховиком франшизи. С. виступає в грошовій та натурально-речовій формах.

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов’язок страховика відшкодувати заподіяні цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальнику (застрахованій особі, бенефіціару).

Страхове відшкодування – грошова виплата в межах страхової суми за договорами страхування майна і відповідальності, що не може перевищувати розміру прямого збитку, ще зазнав страхувальник.

Страховий захист – сукупність економічних розподільчих і перерозподільчих відносин, що склалися у процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям, юридичним і фізичним особам, життю і здоров’ю громадян.

Страховий інтерес – матеріальна заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має відношення як власник, орендар, перевізник тощо. Включає все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальнику або у зв’язку з чим може виникнути відповідальність страхувальника перед третіми особами.

Страхова премія – платіж, що сплачується страхувальником страховику за умовами договору одноразово або частками за весь період страхування.

Страховий фонд суспільства – сукупність натуральних запасів і грошових коштів для запобігання, локалізації та відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

Страхова сума сума, на котру стра хується об’єкт за законом чи за договором. Страхова сума не може бути вищою за вартість об’єкта, що підлягає страхуванню. Це обсяг відповідальності страховика перед страхувальником, максимальна грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування в разі настання страхової події.

Страховик юридична особа, яка здійснює страхування на підставі отриманої від певних державних органів ліцензії.

Страхувальник юридична або фізич на особа, котра вступила в страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і пре тендує на страхове відшкодування збитків за застрахованими подіями.

Страхова відповідальність (страхове покриття) зобов’язання страховика сплачувати страхове відшкодування (страхову суму) за передбаченої умовами стра хування сукупності подій чи окремої події.

Страхове свідоцтво (страховий поліс) — документ, що засвідчує факт страхування відповідно до правил страхування.

Страхове поле – максимальна кількість об’єктів, котрих можна застрахувати на добровільних засадах.

Франшиза (фр. franchise — пільга) – передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком.

Функції страхування – прояв сутності страхування в дії. За допомогою функцій виявляється сутність та зміст економічної категорії страхування.

Шкода – наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян).
Література: [4]; [5]; [27]; [30]; [47]; [48].

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
написать администратору сайта