Главная страница
Навигация по странице:

 • 1. Практичне заняття № 1 Тема: Дослідження рівноважної ціни на ринку товарів Мета роботи

 • Завдання до практичної роботи

 • Питання для самоконтролю

 • Тема: "М одель споживчого попиту на ринку товарів (рівняння Слуцкого)»

 • Тема: Макроекономічні виробничі функції

 • Основні характеристики функції Кобба—Дугласа

 • Тема: «Міжгалузеві балансові моделі»

 • Список використовуваної літератури

 • Методичка по макроэкономике укр. Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з дисципліни


  Скачать 166.5 Kb.
  НазваниеМетодичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з дисципліни
  Дата10.01.2019
  Размер166.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаМетодичка по макроэкономике укр.doc.doc
  ТипМетодичні вказівки
  #63053

  КАФЕДРА

  МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни

  „ Сучасні макроекономічні моделі ”

  (для студентів професійного спрямування

  «Менеджмент організацій»,напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент», 2 курсу )
  Рекомендовано

  на засіданні кафедри МЗД

  Протокол № 1 від 29.08.09

  Затверджено

  на засіданні метод ради ДОНДТУ

  протокол №1 від 02.10.09

  Алчевськ

  ДонДТУ

  2009
  УДК 330.115

  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни „Сучасні макроекономічні моделі” (для студентів професійного спрямування «Менеджмент організацій», напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» 2 курсу ) / Укл.: Л.І. Рябенко ,М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. –16 с.
  Методичні вказівки відповідають освітньо-професійній програмі за курсом «Сучасні макроекономічні моделі». У методичних вказівках представлені основні моделі макроекономіки та її елементи, які відбивають різноманіття процесів ринкової економіки. Побудовані моделі мають достатню ідентичність реальним об'єктам і тому отримані результати можуть бути використані для оцінки поводження суб'єктів макроекономіки.
  Укладачі: Л. І. Рябенко, доц.,

  М. М. Шиков, доц.
  Відповідальній за випуск: А. Е. Воронкова, проф.
  Відповідальній редактор: Л. І. Рябенко, доц.

  ЗМІСТ

  1. Практичне заняття 1 4

  2. Практичне заняття 2 6

  3. Практичне заняття 3 11

  4. Практичне заняття 4 13

  КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ
  Модель макроекономіки з однієї сторони розглядається як цілісна, не структурована одиниця, на вхід якої надходять ресурси, а на виході виходить результат її функціонування у формі валового продукту. З іншого боку, модель макроекономіки може бути декомпозована моделями ринкової економіки, фіскальної політики, банківської системи, міжгалузевого балансу і інш., які дозволять оцінити точність та ефективність роботи кожної з них і макроекономічної політики в цілому . Чім вдаліше буде побудована модель, тим успішніше буде її дослідження й корисніші будуть висновки і рекомендації. Протиріччя в сфері моделювання ґрунтується на тому, що економічні моделі повинні бути доступні для практичного використання, у силу чого вони не повинні бути дуже складними, але з іншого боку, результати отримані при моделюванні повинні бути застосовні до реальних об'єктів, а тому моделі в достатній мері повинні відбивати істотні риси реального об'єкту.
  1. Практичне заняття № 1

  Тема: Дослідження рівноважної ціни на ринку товарів

  Мета роботи: отримання практичних навиків у виборі параметрів моделі функції попиту і пропозиції. Встановлення рівноважної і оптимальної ціни.

  Початкові дані. Фактичний попит і пропозиція на певний товар представлені в таблиці 1
  Таблиця 1- Початкові дані

  Р(ціна)

  1

  5

  9

  13

  Д(попит)

  20

  8

  4

  2

  S(пропозиція)

  2

  5

  7

  8  Завдання до практичної роботи

  1. За допомогою ЕОМ проведіть апроксимацію функцій попиту і пропозиції на основі лінійної функції (у=а+в*х).

  Коефіцієнти лінійної функції обчислите за допомогою додатку Microsoft Excel. Знайдіть в Меню Майстра діаграм (точковий графік), побудуйте функції попиту і пропозиції. Встановивши курсор на один з графіків, правою клавішею миші викличте опцію з визначенням тренда функції (див. рис 1.).  Рис. 1- Функції попиту і пропозиції

  2. Встановіть еластичність попиту і пропозиції і поясніть економічний сенс формули ().

  3.Знайдіть рівноважну ціну (р*).

  4.Обчисліть виручку на підприємстві W=p*D(p*).

  5.Знайдіть ціну, при якій виручка максимальна, а також знайдіть величину виручки.

  Питання для самоконтролю.

  1) Економічний сенс еластичності попиту.

  2) Економічний сенс зворотної функції попиту.

  3) При збільшення купування товару попит збільшився на 10%. Покажіть на графіку зміну попиту (попит до збільшення купування і після).

  Індивідуальне завдання.

  Індивідуальне завдання виконаєте, перерахувавши ціни базової таблиці по алготитму:

  Аi=Аб*К, де К- номер студента в журналі.

  2. Практичне заняття №2


  Тема: "Модель споживчого попиту на ринку товарів (рівняння Слуцкого)»

  Мета - отримання практичних навиків у виборі споживчого попиту на товар.

  2.1 Постановка завдання

  Споживач, маючи певний дохід, бажає його витратити з максимальною користю. Тобто набір товарів Х=(х1..хn) повинен максимізувати функцію корисності U(x1.xn) при виконанні бюджетного обмеження p1x1+.pnxn <=J (p-ціни на товар). Рішенням задачі є точка Х*, яка лежить на межі бюджетної множини (Рис. 2).

  Для вирішення цього завдання на умовний екстремум застосовується метод Лагранжа. Функція Лагранжа (L(x1,x2, z)) має вигляд:

  L(x1,x2,z)=U(x1,x2)+(p1x1+p2x2-J),

  де -множник Лагранжа.  Рис. 2 – Оптимізація функції корисності

  Етапи рішення.

  1.Знайдіть перші приватні похідні функції Лагранжа.

  .

  2. Для обчислення оптимальних значень товарів (х12), що набувають, використовуйте програму «Пошук рішення» додатка Microsoft Excel. Перше рівняння візьміть за цільову функцію.

  3. Знайдіть величину функції корисності для оптимального набору товарів.

  Зауваження. У точці попиту відношення граничної корисності товару до його ціни є величина постійної.

  Завдання 1. Вирішите задачу споживчого вибору, знайшовши функцію попиту при цінах на товар р1=10, р2=2 і доході J=60 грн. з наступною функцією корисності

  U=A*(4 –X1)2+(20 –X2)2 min.

  Використовуючи програмну оболонку EXCEL, представте допустиму безліч товарів, що купуються.

  Таблиця 2 - Початкові дані для індивідуального завдання
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  А

  2

  3

  5

  4

  6

  7

  8

  9

  4.5

  1

  1.5

  2.5

  3.5


  2.2 Взаємозамінність і взаємодоповнюваність благ

  Якщо при зростанні ціни на товар i і при зниженні попиту на товар i, росте попит на j товар, то це товари взаємозамінні; якщо на товар j також падає попит за тих же умов, то товари взаємодоповнювані. Реальна взаємозамінність може спотворюватися загальним зниженням добробуту при зростанні ціни i-го блага; j-е благо може замінювати i-й товар, але попит на нього може не рости, оскільки знизився загальний добробут споживача. Для зняття цього спотворення використовується поняття компенсованої зміни ціни, тобто такого, яке супроводжується збільшенням доходу споживача, що дозволяє йому підтримувати колишній рівень добробуту (Рис. 3).


  Рис. 3 – Взаємозамінність благ

  Щоб компенсувати споживачеві втрату добробуту, йому необхідно збільшити свій дохід, так, щоб нова бюджетна пряма 3 торкнулася точки З, при цьому добробут залишається незмінним. СВ. - це ефект зміни споживчого попиту при збереженні співвідношення цін благ і зміни рівня доходу.

  Завдання 2. Дана функція корисності і інші показники споживача.

  U(x1,x2)=X1*X2*A, р1=10грн., р2=2грн., J=60грн. Для коефіцієнта А=1 функція попиту має вид Хi=j/(n*pi) і для двох товарів попит рівний: Х1=60/2*10=3, Х2=60/2*2=15. Тоді функція корисності: U(x1,x2)=45.

  На ринку відбулися зміни - ціна на другий товар підвищилася

  ( p2=7 грн.) Який необхідний розмір компенсації в доході, щоб забезпечити колишнє благо(45).

  Щоб придбати колишній оптимальний набір споживання, необхідно додатково (7-2)*15=75 грн. Але колишня структура буде не оптимальною при нових цінах. Визначимо нову структуру товарів.

  Хай споживачеві необхідно додатково М кількість грошей для отримання тих же благ, тоді Цільова функція буде дорівнювати: .

  Звідси М=52,25, що істотно менше, ніж 75.

  Виходячи з цього оптимальний набір товарів (Хо) складе:  Тобто відбувається перерозподіл товару, що купується.

  Індивідуальне завдання. Для свого варіанту, використовуючи додаток Excel, дослідіть процес компенсації збільшення ціни на другий товар. Додаткову кількість грошей для отримання первинних благ (М) обчисліть використовуючи програму Підбір параметрів додатка Microsoft Excel. Проведіть розрахунки згідно ілюстраційному прикладу. Бюджетний дохід обчисліть за формулою  де N– номер студента в журналі викладача.

  3. Практичне заняття №3


  Тема: Макроекономічні виробничі функції

  Мета - отримання практичних навиків у виборі параметрів моделі виробничої функції.

  Однією з поширених виробничих функцій є модель Кобба—Дугласа, яка має вигляд :Y=A*Kа *L р, де А, а, р > 0 — константи

  ( а + р < 1); К— об'єм фондів у вартісному виразі, або в натуральній кількості, скажімо, число верстатів; L — об'єм трудових ресурсів, також або у вартісному виразі, або в натуральній кількості — число робочих, число людино - днів і тому подібне і, нарешті, Y — випуск продукції у вартісному або натуральному виразі.

  Основні характеристики функції Кобба—Дугласа.

  Середня продуктивність праці визначається як y=Y/L — відношення об'єму виготовленого продукту до кількості витраченої праці; середня фондовіддача визначається як κ = Y/K — це відношення об'єму виготовленного продукту до величини фондів.

  Гранична продуктивність праці dY/dL = A b Ka L b.

  Фондооснащеність (f=К/L ), що показує об'єм фондів, що доводиться на одного працівника (на одну одиницю праці).

  Еластичність продукції по праці: (dYldL): (Y/L) = b,

  a - еластичність по фондах.

  Завдання 1 Завод продавав за місяць продукції на 10 млн грн. і мав на 10 млн грн. основних фондів. Економісти підрахували, що для збільшення випуску на 1 млн грн. треба придбати устаткування на 3 млн грн. Чи немає тут парадоксу? (парадокс з'являється в тому випадку, якщо а>1).

  Знайдіть виробничу функцію Кобба — Дугласа, якщо чисельність робочих на підприємстві 1000 чоловік (вважайте, що

  a+ b = 1. Розрахунки виконаєте з використанням додатків табличного процесору.

  Етапи рішення

  1. Найдіть приріст випуску продукції- а,%;

  2.Знайдіть приріст капіталу- в,%;

  3.Визначте еластичність по капіталу (а/в);

  4. Знайдіть еластичність по праці(1-а/в);

  5.Використовуючи програму Підбір параметрів додатка Microsoft Excel, знайдіть значення коефіцієнта А функції Кобба— Дугласа.

  6. Запишіть функцію Кобба— Дугласа.

  Іншим різновидом завдань виробництва є вибір технології, яка забезпечила б максимальний прибуток. У даній ситуації позначимо через Р вектор цін за ресурс, Х — витрати за одиницю ресурсу і хай  — ціна одиниці товару, що випускається. Отже, прибуток W, що є в підсумку функцією X і цін (вони вважаються постійними), є W(X)=v*Y-P*X= v*f(X} – РХ (f(X)-виробнича функція). Приходимо до завдання фірми: W(X) – max, X > 0. Прирівнявши приватні похідні нулю, отримаємо:

  v(df/dХj) =pj для j = 1 ..., т.

  Завдання 2. Об'єм видобутку щебеню Y (т/ч) залежить від кількості вкладеної праці х (чіл. * ч) так: Y = 6 . Ціна щебеню v = 40 грн./т, зарплата працівника - 30 грн./годину. Окрім зарплати, інші витрати не враховуються. Знайти оптимальну кількість х вкладеної праці.

  Етапи рішення.

  1. Зробіть аналітичний опис прибутку підприємства.

  2. Проведіть аналітичне дослідження цієї функції на екстремум, та знайдіть оптимальне значення х.

  Індивідуальне завдання. Проведіть розрахунки згідно ілюстраційному прикладу. Дохід (для першого завдання) і ціна на щебінь (для другого завдання) обчислите за формулою: .

  4. Практичне заняття №4


  Тема: «Міжгалузеві балансові моделі»

  Мета – одержати практичні навики складання міжгалузевих моделей.

  У основі створення цих моделей лежить балансовий метод. Це метод взаємного зіставлення наявних матеріальних трудових і фінансових ресурсів і потреб в них. Основу інформаційного забезпечення балансових моделей в економіці складає матриця коефіцієнтів витрат ресурсів по конкретним напрямах їх використання. Балансові моделі відносяться до того типу економіко-математичних моделей, які називаються матричними. Приклад моделі представлений в таблиці 3.

  Ідентифікатори: Хij - міжгалузеві матеріальні потоки; Z1 - національний дохід з боку вартісного змісту (сума заробітної платні, амортизації, чистого доходу); Y1- кінцева продукція; X1- валова продукція.

  Таблиця 1- Міжгалузевий баланс

  Галузі, що виробляють

  Споживаючі галузі

  1

  2

  3

  Кінцева продукція

  Валова продукція

  1

  х11

  х12

  х13

  Y1

  X1

  2

  х 21

  х 22

  х 23

  Y2

  X2

  3

  х 31

  х 32

  х 33

  Y3

  X3

  Умовно чиста продукція

  Z1

  Z2

  Z3

  ∑Zi=∑Yj
  Валова
  продукція

  X1

  X2

  X3
  ∑Xi=∑Xj  Індивідуальне завдання.

  Задані коефіцієнти прямих матеріальних витрат у формі матриці:

  і матриця кінцевого споживання продукції кожної галузі .

  Етапи виконання практичного заняття.

  1. Знайдіть матрицю W, як різницю двох матриць Е-А

  (Е-одинична матриця).

  2. Знайдіть зворотну матрицю (В) від матриці W.

  3. Знайдіть величину валової продукції трьох галузей (Хj) по формулі X=B*Y.

  4. Заповніть таблицю галузевого балансу. Коефіцієнти хij обчисліть за формулою

  , де аij -элементы матриці А.

  Для обчислення добутку двох матриць використовуйте функцію МУМНОЖ. Зворотна матриця знаходиться за допомогою функції МОБР додатку Excel.

  Індивідуальне завдання.

  Проведіть розрахунки. Дані для завдання отримаєте по формулі

  ,

  де – значення кінцевого споживання продукції (У) кожною галуззю;

  – число, що відповідає номеру прізвища студента в журналі.

  Питання по дисципліні « Сучасні макроекономічні моделі»

  1.Попит та пропозиція на ринку одного товару.

  2.Еластичність попиту та пропозиції.

  3.Рівновага на ринку одного товару . Графічне рішення.

  4.Моделі міжгалузевого балансу.

  5.Продуктивність моделі Леонтьева.

  6.Прямі й повні витрати в моделі Леонтьева.

  7.Модель розподілу багатства в суспільстві. Коефіцієнт Джинни.

  8.Бюджетна безліч. Система переваг.

  9. Функція корисності і її властивості. Визначення функції корисності. 10.Товари-Замінники, граничні норми заміщення.

  11.Теорія споживчого попиту.

  12. Взаємозамінність благ. Ефекти компенсації. Рівняння Слуцкого.

  13. Виробник і його поводження. Виробничі безлічі й виробничі функції. Виробничі безлічі і їхні властивості.

  14. Виробничі функції і їхні властивості.

  15. Изокванти. Граничні (маржинальні) і середні значення виробничої функції. Виробнича функція як об'єкт моделювання. Однорідна виробнича функція.

  16.Двуфакторні виробничі функції: функція Кобба-Дугласа.

  17.Багатофакторні виробничі функції. Оцінка параметрів моделей виробничих функцій.
  Список використовуваної літератури

  1. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономіки: Учбно-практическое пособие. М.: Изд-во УРАО, 1998.-160с.

  2. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів економіки: Навч. посіб.-К.: МАУП, 2004.-120с.

  3. Замков О.О. и др..атематические методы в экономике:Учебник.-2-е узд.-М,: Изд.-во МГУ; Дело и сервис, 1999.-402 с.
  написать администратору сайта